Zgłoś sugestię

Przewodnik "Nowe przepisy o zamówieniach publicznych w praktyce"

przewodnik.jpg

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. wprowadzono nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych ("ustawa Pzp"). Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 19 października 2014 r. i w sposób znaczący wpływają na zasady udzielania zamówień publicznych w Polsce.


Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:
1. Wprowadzenie nowego sposobu udzielania zamówień na tzw. usługi niepriorytetowe,
2. Uszczegółowienie kwestii wyjaśnień tzw. "rażąco niskiej ceny",
3. Wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących utajniania w ofercie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa,
4. Ograniczenie dopuszczalności stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz obowiązek szerszego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
5. Wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w związku z poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych,
6. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za udostępnienie potencjału wykonawcy,
7. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
8. Zmiany w przepisie dotyczącym zatrzymania wadium wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów,
9. Obowiązkowa waloryzacja umowy o zamówienie publiczne.

Cały poradnik dostępny jest pod tym linkiem.
http://przewodnik.biznes-polska.pl/nowe_przepisy_o_zamowieniach_publicznych_w_praktyce.html