Zgłoś sugestię

Brak hierarchii dokumentów składanych przez wykonawców, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

hierarchia.jpg

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 17 października br. (sygn. akt: VII Ga 179/14) orzekł , że przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów jakie zamawiający może zadąć od wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu udowodnienia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.


Wyrok ten był konsekwencja skargi Prezesa UZP złożonej na wyrok KIO 1615/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, zgodnie z którym w przypadku, gdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa inny dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy polisa istnieje, ale wykonawca jej nie posiada i tym samym nie może jej przedłożyć podlega wykluczeniu z postępowania. Wykluczenie takiego wykonawcy następuje wówczas na skutek nie spełnienia warunku jednego z warunków. Prezes UZP nie zgadzając się z tym stanowiskiem zarzucił wyrokowi KIO, również naruszenie przepisów regulujących wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.2 pkt.4 Pzp) oraz nieprzeprowadzenie wszechstronnej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie ( art. 190 ust.7 Pzp).

Uwzględniając skargę Prezesa UZP sąd orzekł, że przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy nie ustanawiają hierarchii dokumentów, które zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 11 w/w rozporządzenia i tym samym nie różnicuje ich wartości dowodowej. Ponadto sąd przyjął, że wykładnia prezentowana przez KIO była błędna i nie wyciągnięto trafnych wniosków odnoszących się do zaistniałego stanu faktycznego. W związku z powyższym zamawiający dokonując analizy przedstawionych im dokumentów powinni koncentrować się tylko i wyłącznie na rzetelnej ich weryfikacji pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Autor: Daria Rychlik.