Zgłoś sugestię

Dobre praktyki w zakresie realizacji umów IT, wzorcowe dokumenty dotyczące instytucji dialogu technicznego

Fotolia_56177263_Subscription_Monthly_M.jpg

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


Te dokumenty to:
1. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG.",
2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego, komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego oraz wzór ogłoszenia o dialogu technicznym.

Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także Urzędu Zamówień Publicznych.

Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej wymienionych dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego, w związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten warunek, proponując niejednokrotnie rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy.

Dodatkowo, poprzez opisanie zasad regulujących przeprowadzenie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a Pzp (wprowadzonego do ustawy Prawo zamówień publicznych nowelizacją w 2013 r.), wskazuje się zamawiającym możliwość skorzystania z instrumentu, którego zastosowanie w praktyce wiąże się z realnymi korzyściami w postaci udzielania innowacyjnych zamówień - poprzez uzyskanie doradztwa lub informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, a także celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Z tych względów, Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym - współfinansowania zamówienia ze środków europejskich.