Zgłoś sugestię

Przykłady najczęściej występujących naruszeń zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych na roboty budowlane

e_faktury.jpg

Beneficjenci środków unijnych (zamawiający w rozumieniu Pzp) muszą liczyć się z tym, że niemal każda ich czynność podejmowana podczas przygotowania lub prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zostanie skontrolowana. W jej wyniku może dojść do wstrzymania wypłaty części lub całości wnioskowanej kwoty. Przedstawiamy Państwu przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Przykłady dotyczą błędów popełnianych w przetargach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej i mogą spowodować konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.


1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

a) Nieprawidłowość: Beneficjent w krótkim odstępie czasu udzielił kilku zamówień na roboty budowlane na podstawie art. 4 pkt. 8. Większość zamówień została udzielona jednemu wykonawcy. Łączna wartość przekroczyła równowartość 30 tys. euro, czyli Beneficjent był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy.
Naruszony przepis: art. 32 ust. 2 ustawy pzp
Uwagi/wyjaśnienia: Art. 32 ust. 2 ustawy pzp zabrania dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

b) Nieprawidłowość: Beneficjent udzielił zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie art. 4 pkt. 8. Przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględnił wartości udzielonego zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość zamówień przekroczyła równowartość 30 tys. euro.
Naruszony przepis: art. 32 ust. 2 ustawy pzp
Uwagi/wyjaśnienia: Art. 32 ust. 2 ustawy pzp zabrania dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

c) Nieprawidłowość: Beneficjent w ramach projektu udzielił dwóch zamówień na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym, przy czym jedno zamówienie udzielone zostało z pominięciem ustawy pzp na podstawie art. 4 pkt 8. Łączna wartość zamówień przekroczyła równowartość 30 tys. euro.
Naruszony przepis: art. 32 ust. 2 i 4 ustawy pzp
Uwagi/wyjaśnienia: Art. 32 ust. 2 ustawy pzp zabrania dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nieprawidłowość: Beneficjent zamieszczając na stronie internetowej SIWZ nie zamieścił projektu budowlanego, który stanowił część SIWZ, dodając tylko informację, że dokumentacja projektowa do szczegółowego zapoznania się jest dostępna w siedzibie zamawiającego.
Naruszony przepis: art. 29 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 42 ust. 1 oraz art. 7 ustawy pzp.
Uwagi/wyjaśnienia: Zgodnie z art. 42 ust. 1 SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP

b) Nieprawidłowość Beneficjent opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw własnych. Wskazanie znaku towarowego nie zostało uzupełnione o obligatoryjne oświadczenie zamawiającego o dopuszczeniu składania ofert równoważnych.
Naruszony przepis: art. 29 ust. 1 i 3 ustawy pzp.
Uwagi/wyjaśnienia: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"

c) Nieprawidłowość: W opisie przedmiotu zamówienia - w przedmiarach robót Beneficjent zamieścił szczegółowy opis prac, jak również materiałów, które winny być wykorzystane przez wykonawcę, posługując się przy tym nazwami konkretnych produktów. Wskazanie znaku towarowego nie zostało uzupełnione o obligatoryjne oświadczenie zamawiającego o dopuszczeniu składania ofert równoważnych.
Naruszony przepis: art. 29 ust. 1 i 3 ustawy pzp.
Uwagi/wyjaśnienia: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) Nieprawidłowość: Beneficjent określił m.in., że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają:
1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają zatrudnionych co najmniej 15 osób, w tym 5 osób z uprawnieniami budowlanymi,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagał złożenia przez wykonawców wykazu zatrudnionych pracowników etatowych, w tym wykazy pracowników posiadających uprawnienia budowlane. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagał złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty oraz polisy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku oświadczenia iż wykonawca przed podpisaniem umowy dokona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości składanej.
Naruszony przepis: art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 4 ustawy pzp,
Uwagi/wyjaśnienia: Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga, aby warunki udziału były jednakowe w stosunku każdego z wykonawców. Zamawiający nie może wymagać zatrudnienia na moment składania ofert. Może jedynie wymagać, aby wykonawcy dowiedli, że będą dysponowali określonymi osobami na moment realizacji zamówienia.

b) Nieprawidłowość: Beneficjent wymagał złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. W postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Najwyższa szacunkowa wartość jednej z części wynosi 737 000,00 zł, a najniższa 17 000,00 zł. Dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne części i żądanie opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia.
Naruszony przepis: art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 4 ustawy pzp,
Uwagi/wyjaśnienia: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

c) Nieprawidłowość: Beneficjent określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości min. 400 000,00 zł. Zamówienie obejmowało wykonanie typowych prac remontowych, np. wymianę stolarki drzwiowej, malowanie ścian, układanie glazury, montaż armatury sanitarnej, itp. i nie uzasadniało zawężenia posiadania doświadczenia w budynkach użyteczności publicznej.
Naruszony przepis: art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 4 ustawy pzp,
Uwagi/wyjaśnienia: Z przepisów ustawy nie wynika możliwość zróżnicowania doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych w zależności od charakteru i przeznaczenia obiektów

Inne przykłady zawarte są na naszym blogu pod adresem:
http://blogprawazamowienpublicznych.blogspot.com/2015/04/przykady-najczesciej-wystepujacych.html


Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Autor: Grupa Biznes Polska