Zgłoś sugestię

Przedmiot zamówienia powszechnie dostępny i o ustalonych standardach jakościowych, w kontekście ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

gbp

Pojęcie powszechnej dostępności o ustalonych standardach jakościowych do niedawna (do 19 października 2014 r.) występowało jedynie w zakresie przesłanki stosowania trybu zapytania o cenę. Zamawiający może zastosować ten tryb wyłącznie w przypadku zamówienia na dostawy i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, których wartość nie przekraczała tzw. progów unijnych. Od 19 października 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), pojęcie to nabrało szerszego znaczenia...


...gdyż ustawodawca w nowym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp od powszechnej dostępności i ustalonych standardów jakościowych uzależnił możliwość zastosowania kryterium ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert w postępowaniu (oczywiście poza tym, żeby nie było tak "łatwo" ustawodawca obligatoryjnie określił obowiązek wykazania w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, le nie na tym będę się skupiał).

W praktyce oznacza to, iż zastosowanie ceny jako jedynego kryterium jest znacznie ograniczone, do niewielkiej liczby postępowań.
Jak zatem ocenić czy dane zamówienia ma charakter powszechnie dostępnego oraz mającego ustalone standardy jakościowe. W zasadzie tak samo jak ustalaliśmy to w zakresie zastosowania trybu zapytania o cenę, z tą że różnicą , że w przypadku kryteriów ustawodawca przyjmuje to dla wszystkich rodzajów zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszym blogu: www.blogprawazamowienpublicznych.blogspot.com/2015/04/przedmiot-zamowienia-powszechnie.html