Zgłoś sugestię

Termin wyboru najkorzystniejszej oferty

wyb oferty

Zamawiający jest zobowiązany do wyboru najkorzystniejszej oferty w określonym terminie. Po jego upłynięciu wykonawca przestaje być związany swoją ofertą.


Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 217/15 (LEX nr 1656245) uznała, iż:wybór oferty najkorzystniejszej winien być dokonany wyłącznie w okresie związania ofertą przez danego wykonawcę. Stan związania ofertą to element konstytutywny oferty.
W praktyce pojawia się często problem opieszałości zamawiającego z wyborem najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku wykonawca zawsze powinien uważać na termin, w jakim związany jest swoją ofertą. Termin związania ofertą każdorazowo jest wskazany przez zamawiającego w SIWZ. Zgodnie z cytowanym wyżej orzeczeniem, oferta wykonawcy nie może zostać wybrana za najkorzystniejszą, jeżeli termin związania ofertą już upłynie.

W związku z powyższym wykonawca powinien zwracać uwagę na w/w termin. Rozwiązaniem tego problemu jest art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), zgodnie z którym wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Czyli jeżeli zamawiający opóźnia się z wyborem najkorzystniejszej oferty i samemu nie zwraca się do wykonawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą, to wykonawca samemu może wystąpić z takim wnioskiem. Istotne jest aby wykonawca wystąpił z takim wnioskiem przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wystąpi z takim wnioskiem, to oferta wykonawcy przestanie wiązać po upływie w/w terminu. W konsekwencji czego wykonawca nie może liczy na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.

www.ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/zamowienia-publiczne/strony-umowy/717264,Termin-wyboru-najkorzystniejszej-oferty.html