Zgłoś sugestię

Wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nie posiadające statusu zamawiających

sad

Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP.


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej UZP w zakładce: Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Skargi kasacyjne Prezesa UZP został zamieszczony odpis wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. akt: XXIII Ga 776/13).

O niniejszej sprawie UZP pisał w grudniu 2014 r.: www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3094

W wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż przepisy ustawy Pzp nie stoją na przeszkodzie wspólnemu udzielaniu zamówień przez podmioty o niejednolitym statusie, tj. posiadające status zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 i art. 3 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmioty, które takiego statusu nie posiadają. Sąd Najwyższy podkreślił również, iż na gruncie przepisów ustawy Pzp brak jest jurydycznych podstaw do pozbawienia podmiotów o niejednorodnym statusie możliwości przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, zwłaszcza, że potrzeba taka może wynikać z przyczyn o charakterze ekonomicznym, jak również organizacyjnym.

Uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa UZP Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Niniejsze orzeczenie Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie dla praktyki funkcjonowania systemu zamówień publicznych, zwłaszcza w kontekście udzielania zamówień przez tzw. zamawiających sektorowych, często działających w grupach kapitałowych, obejmujących zarówno tych zamawiających, jak i podmioty, którym nie przysługuje tego rodzaju status. Wspólne przeprowadzanie postępowań i udzielanie zamówień przez tych zamawiających oraz przez podmioty nie będące zamawiającymi sektorowymi przy zastosowaniu efektu skali umożliwia podejmowanie działań mających na celu racjonalizację wydatków i uzyskanie wielomilionowych oszczędności w ramach grupy kapitałowej o zróżnicowanej strukturze podmiotowej.

Źródło: www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3237