Zgłoś sugestię

Partnerstwo Innowacyjne - nowy tryb w zamówieniach publicznych

Rozwój gospodarki Europy jest możliwy poprzez wspólne działania badawcze przedsiębiorstw zarówno prywatnych jak i państwowych. Osiągnięcie powyższego celu zależy w dużej mierze na ile otwarty jest rynek zamówień publicznych w zakresie tworzenia innowacyjnej gospodarki. Dlatego też, w ramach strategii "Europa 2020" został stworzony projekt tzw "Unia innowacji" w którym głównym założeniem jest zrewolucjonizowanie metod współpracy sektora publicznego z prywatnymi przedsiębiorcami poprzez odpowiednio dostosowany system zamówień publicznych. W projekcie zaproponowano min. standaryzację przetargów a w nich stworzenie nowego trybu udzielania zamówień publicznych zwanego w polskim prawie- partnerstwem innowacyjnym.


Polska wdrożyła do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych pakiet dyrektyw Unii Europejskiej regulujące kwestie związane z zamówieniami publicznymi. W dyrektywie 2014/24/UE czytamy: „Organy publiczne powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu wspierania innowacji. Zakup innowacyjnych produktów, robót budowlanych i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług publicznych, przyczyniając się przy tym do rozwiązywania poważnych problemów społecznych. Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków publicznych, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost gospodarczy...”
Zaproponowane we wspomnianej wyżej dyrektywie rozwiązania dotyczące partnerstwa innowacyjnego są na tyle ogólne i elastyczne, że cały ciężar stworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych spoczywał na przepisach krajowych. W znowelizowanej ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych tryb ten został zdefiniowany jako: „ Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych.”.
Nowy rodzaj zamówienia publicznego ma prowadzić do wyłonienia partnerów, którzy przeprowadzą prace badawcze lub rozwojowe, i spośród których następnie zostaną zidentyfikowani partner (lub partnerzy), któremu zostanie udzielone zamówienie. Zasady, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, powinny być określone specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie w umowie partnerstwa.
Etapy ustanowienia partnerstwa innowacyjnego:

1) publikacja ogłoszenia, które stanowi zaproszenie dla wykonawców do ubiegania się o zamówienie. W treści ogłoszenia zamawiający wskazuje o zamiarze ustanowienia partnerstwa z jednym partnerem lub z kilkoma partnerami oraz określa kryteria oceny ofert. Informacje muszą być przedstawione tak, aby umożliwić wykonawcom podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) składanie przez potencjalnych partnerów wniosków o dopuszczenie do udziału

3) kwalifikacja wykonawców w oparciu o kryteria dotyczące zdolności w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a następnie zaproszenie wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają kryteria kwalifikacji do udziału w postępowaniu. Termin złożenia ofert wstępnych wykonawców którzy zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni.

4) negocjacje z wybranymi wykonawcami

5) złożenie przez wykonawców ofert końcowych

6) zawarcie umowy partnerstwa określającej min. zasady dotyczące organizacji partnerstwa, poszczególnych jego etapów, celów do osiągnięcia po każdym z tych etapów, zasady dotyczące możliwości zakończenia partnerstwa czy zasady zmniejszenia liczby parterów na poszczególnych etapach. Na tym etapie zostaną również określone warunki czy produkcja i dostawa produktu, wykonanie usługi lub realizacja roboty budowlanej będących wynikiem partnerstwa zostanie powierzona jednemu lub kilku spośród partnerów.

Według ustawodawcy, partnerstwo innowacyjne umożliwi zamawianie nieistniejących jeszcze na rynku nowych technologii i zainicjuje łączenie w ramach jednej procedury różnych etapów prac badawczo-rozwojowych. Skorzystanie z nowego trybu jaki daje znowelizowana ustawa powinno być jednak poprzedzone szczegółową analizą rynku w zakresie istnienia tejże nowej usługi/produktu. Praktyka stosowania wspomnianego nowego trybu w zamówieniach publicznych pokaże nam czy rzeczywiście znowelizowane przepisy pozwolą stworzyć innowacyjny produkt/usługę/robotę budowlaną i czy przyczynią się one tak jak w zamierzeniach do rozwoju nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.


Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska