Zgłoś sugestię

Zamówienia publiczne - obowiązkowe nowe E-faktury od 2018 roku

Projekt opracowywanej ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających w zamówieniach publicznych. W projektowanej ustawie będą ustalone zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Ustawa ma obowiązywać z dniem 26 stycznia 2018 r., przy czym ustalono vacatio legis do dnia 26 listopada 2018 r.


Aktualnie w obrocie nie ma jednolitych wzorców przesyłania faktur elektronicznych. W praktyce sprowadza się to do przesyłania faktur zapisanych w jednym z dostępnych formatów komputerowych na skrzynkę mailową odbiorcy. Budowane są również portale internetowe służące do pobrania pliku z fakturą przez odbiorcę. Wymienione sposoby, choć najszerzej stosowane i wygodne dla uczestników fakturowania, nie zapewniają pełnego zautomatyzowania obiegu dokumentów oraz automatycznego przetwarzania dokumentów przez systemy informatyczne odbiorcy. W świetle aktualnego stanu prawnego przesyłanie e-faktur wymaga wprost akceptacji odbiorcy (art. 106n ustawy o VAT oraz art. 232 dyrektywy 2006/112/WE), w tym także zamawiających z sektora finansów publicznych. Potrzebna jest zatem możliwość stworzenia warunków prawnych w zamówieniach publicznych, które zmodernizują proces fakturowania elektronicznego, stąd w opracowywanej ustawie, zakłada się wprowadzenie definicji ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Definicja ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie odwoływała się do normy europejskiej, w której zostaną opisane wykazy składników faktury oraz wykazy możliwych komputerowych formatów nowych faktur. Termin publikacji normy europejskiej faktury i krótkiej listy standardów, które stanowią techniczną podstawę realizacji projektu ustawy zgodnie z dyrektywą przypadnie w maju 2017 r.

Obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych będzie dotyczył także realizacji umów zawartych w ramach zamówień publicznych przed terminem transpozycji dyrektywy 2014/55/UE, a wystawionych w terminie lub po terminie wspomnianej transpozycji.

Przyjmuje się, że wejście w życie obowiązku wystawiania przez wykonawców, związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powinien być podzielony na dwa okresy.

Planuje się wejście obowiązku odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamawiających od dnia 26 listopada 2018 r., a dla wykonawców obowiązku ich wystawiania od dnia 1 listopada 2020 r. Przewidywane terminy wejścia przepisów w życie pozwolą na stopniowe dostosowanie się adresatów ustawy do zmian.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska