Zgłoś sugestię

Nowe reguły w przetargach publicznych

zasady.jpg

Od 19 października 2014 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zamówień publicznych, które bardzo istotnie dotykają sytuacji przedsiębiorców ubiegających się o zlecenie z sektora publicznego.


Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Dotychczas, w ponad 92% przetargów, cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Teraz sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, gdyż tylko w przypadku prostych zamówień (np. na artykuł biurowe) będzie można wybrać wykonawcę w oparciu o kryterium ceny. W pozostałych przypadkach, które jak się szacuje dotyczyć będą ponad 90% kontraktów publicznych, zamawiający obok ceny będzie musiał ustalić inne kryteria (np. jakość, termin wykonania, czy długość gwarancji).

Zmianie ulegają również zasady polegania na potencjale podmiotów trzecich. Obecnie przedsiębiorca, który użycza innej firmie np. referencji w zakresie doświadczenia, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. Może to ograniczyć negatywne zjawisko tzw. handlu referencjami i przyczynić się do poprawy jakości zamówień publicznych.

Ostatnia z istotnych z punktu widzenia wykonawców zmiana dotyczy zasad wyjaśniania tzw. rażąco niskiej ceny. Zgodnie z nowym przepisem jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający powinien zwrócić się do tego wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. W przepisie wyraźnie wskazano również, iż obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Podsumowanie głównych zmian w ustawie Pzp:
1. odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
2. wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
3. zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
4. wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
5. wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
6. zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
7. ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
8. modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.