Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Adaptacja pomieszczenia
Organizator:Powiat Krośnieński
Adres: ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel/fax: 13 43 75 713/15,
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zapraszam Państwa do składania ofert na adaptację pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w ramach realizowanego programu ,,Strzelnica w powiecie 2022"
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Nazwa zamówienia: adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w ramach realizowanego programu ,,Strzelnica w powiecie 2022"
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w ramach realizowanego programu ,,Strzelnica w powiecie 2022".
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 4 Przedmiar robót oraz załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1
Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 14 października 2022 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno (pok. 311). Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
2) UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3
10. Forma składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, pok. 311. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób.
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 r. o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego , Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno (pok. 506).
Termin składania:2022-10-14
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2022 roku
Wymagania:6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody ,,spełnia/nie spełnia".
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Ofertę stanowi:
a) wypełniony druk ,,oferta" stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia;
c) oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia;
d) kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia;
e) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 5 do Zaproszenia;
f) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
9. Informacja na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
1) Cena - 100 %
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 100% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty
Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
11. Informacja w sprawie ochrony danych osobowych
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
a) w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński zs. w Krośnie przy ul. Bieszczadzka 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@powiat.krosno.pl, tel. 13 43-75-831. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby administratora.
c) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@powiat.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Kontakt:10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mail: przetargi@powiat.krosno.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
- każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoba do kontaktów: Anna Pelczar - Bożek tel.: (013) 43 75 820.
Numer dokumentu:RIZ.272.74.2022.AP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: