Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg dialog techniczny - Polska
Data dodania oferty:2018-02-28
Przedmiot ogłoszenia:Administrowanie i aktualizowanie serwisów internetowych
Organizator:Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o.
Adres: ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 71 720 16 01, FAX: +48 71 720 16 00
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147,
54-066 Wrocław, zaprasza do udziału w Dialogu Technicznym, którego przedmiotem jest doradztwo
i pozyskanie informacji, służących do przygotowania Zapytania ofertowego na administrowanie
i aktualizowanie serwisów internetowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., znajdujących się
pod adresami www.eitplus.pl oraz www.bip.eitplus.pl, a także wprowadzenie w nich zmian
i usprawnień, zgodnie z Informacją o zakresie zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: Karolina.Koc@eitplus.pl w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz. 10:00.
Wstępną propozycję rozwiązań technicznych mających na celu modyfikacje i usprawnienia serwisów
internetowych Wrocławskiego Centrum Badań ETT+ Sp. z o.o. wraz z wyceną usługi należy wysłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Karolina.Koc@eitplus.pl w terminie do dnia
12.03.2018 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2018-03-05
Wymagania:Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego
1. Dialog Techniczny będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia.
2. Udział w Dialogu Technicznym jest nieodpłatny. Zamawiający nie pokrywa kosztów poniesionych
przez Uczestników Dialogu, związanych z udziałem w Dialogu Technicznym.
3. Przeprowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do ogłoszenia Zapytania
ofertowego ani do udzjelenia zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia Dialogu Technicznego na każdym jego etapie.
Warunki udziału w Dialogu Technicznym
1. O udział w Dialogu Technicznym mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług, tj. wykażą, że
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń do udziału w Dialogu
Technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -
wykonywali lub wykonują samodzielnie co najmniej 3 usługi utrzymania i rozwoju portalu
internetowego, w tym co najmniej 1 usługę utrzymania i rozwoju portalu internetowego
w oparciu o CMS Wordpress oraz poświadczą, że ww. usługi były lub są realizowane
należycie (listy referencyjne).
Przez usługę utrzymania i rozwoju portalu internetowego, Zamawiający rozumie usługę
polegającą na dokonywaniu jego napraw i wprowadzaniu niezbędnych modyfikacji lub
dokonywanie w systemie CMS zmian istotnie wpływający na jego funkcjonowanie;
c) dołączą do prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym
umowę o zachowaniu poufności, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
2. Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym, przesłane po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy,
zgłaszający chęć udziału w Dialogu Technicznym
1. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do Ogłoszenia;
2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do Ogłoszenia wraz z poświadczeniem ich należytej realizacji (listy referencyjne);
3. Umowa o zachowaniu poufności, sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
4. Dokumenty wymienione w punktach 1-3 powinny być podpisane przez umocowanego/ych
przedstawiciela/i Uczestnika/ów.
5. Zgłoszenia zawierające braki formalne, podlegają uzupełnieniu w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do udziału w Dialogu Technicznym, Zamawiający niezwłocznie
prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje, w tym dostęp do kodu źródłowego,
niezbędne do przygotowania wstępnej propozycji rozwiązań technicznych, mających na celu
modyfikacje i usprawnienia serwisów internetowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT-i- Sp. z o.o.
wraz z wyceną usługi.
Zamawiający przewiduje możliwość spotkania z uczestnikami Dialogu Technicznego w siedzibie
Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław lub dalsze konsultacje za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizacja spotkania zależy od decyzji Zamawiającego,
o której uczestnicy Dialogu zostaną poinformowani po otrzymaniu i analizie wstępnej propozycji
rozwiązań technicznych, o której mowa w pkt 3
Kontakt:Wszystkie czynności podczas Dialogu, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonują następujące
osoby:
-- Klaudia Piątek - Klaudia.Piatek@eitplus.pl
-- Karolina Koc - Karolina.Koc@eitplus.pl
-- Daniel Mikrut - Daniel.Mikrut@eitplus.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: