Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19277715 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2020-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Aktualizacja dokumentacji
Organizator:Zarząd Lokali Miejskich
Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 628-71-03,42 628-71-04
E-mail:
Opis:aktualizacja dokumentacji (operatu wodnoprawnego z załącznikami w tym dokumentacji hydrogeologicznej) dla studni głębinowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 wraz
z uzyskaniem prawomocnej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ww. studni do celów socjalno-bytowych oraz podlewania zieleni dla okolicznych nieruchomości.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap I: aktualizację dokumentacji (operatu wodnoprawnego z załącznikami w tym dokumentacji hydrogeologicznej) dla studni głębinowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305 (dz. ew. nr 75/3; obręb B-15)
Etap II: uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ww. studni do celów socjalno-bytowych oraz podlewania zieleni dla okolicznych nieruchomości
Zakres prac do wykonania obejmuje ponadto pozyskanie wszelkich materiałów (w tym map do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodnoprawego), uzyskanie niezbędnych wypisów z rejestru gruntów, opinii, uzgodnień i złożenie do właściwego organu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz udział w rozprawach wodnoprawnych w przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu wodnoprawnego.
Szacowany średniodobowy pobór wody (na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego Decyzja Nr 5/Wp/ll z dnia 17.03.201 lr. wydana przez Prezydenta Miasta) wynosi 5,5 m3/dobę.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Składanie ofert:
Podpisaną ofertę (formularz ofertowy i wymagane dokumenty) należy złożyć za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do ZLM, al. T. Kościuszki 47 w trwale zamkniętej kopercie z opisem: ,,dane Wykonawcy, nr sprawy DZP.26.1.159.2020 -pozwolenie wodnoprawne" lub w formie elektronicznej w formie podpisanego i zeskanowanego pliku pdf na adres: oferta@zlm.lodz.pl (w tytule wiadomości podając nr postępowania) w terminie do dnia 26.05.2020r. do godz. 11:00.
Decyduje data i godzina jej doręczenia do ZLM lub wpływ na adres poczty elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na obszarze RP oraz na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora ZLM otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 BUDYNEK A w dniu 26.05.2020r. o godz. 12:00 bez udziału wykonawców. Informacja z otwarcia ofert będzie dostępna na stronie internetowej www.zlm.lodz.pl/przetargi.
Termin składania:2020-05-26
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
Trzy miesiące od daty zawarcia umowy (w tym etap I najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy)
Wymagania:IV. Podział zamówienia na części:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Kryteria oceny ofert: Cena- 100%
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ofercie o najniższej cenie Zamawiający przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C= C min xl 00 pkt C0
gdzie: C min - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto badanej oferty (zt)
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę która uzyska największą ilość punktów w kryterium "Cena". Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Dokumenty wymagane:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Referencje potwierdzające, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu lub aktualizacji operatu wodnoprawnego poboru wód podziemnych oraz uzyskaniu na jego podstawie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert lub do chwili zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.
Uwagi:OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, tel. (42) 628-70-00, e-mail: zlm@zlm.lodz.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zlm.lodz.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust 1 litera c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania i przechowywania danych osobowych stanowi Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich / Regulamin udzielania zamówień dla nieruchomości Prywatnych i Wspólwłasnych zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich_dostępny na stronie internetowej: www.zIm.lodz.pl/bip/
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt:godziny urzędowania poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8:00-16:00, wtorek 9:00-17:00
Informacji proceduralnych dotyczących konkursu udziela Anna Janecka tel. 42 628-71-03, e-mail: zamowienia@zlm.lodz.pl
Numer dokumentu:DZP.26.1.159.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: