Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Artykuł promocyjny i reklama prasowa
Organizator:Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Adres: Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5261647453
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106110
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIS.10.01.00-00-0400/19 - Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020

Część 1
Artykuł promocyjny i reklama prasowa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
opracowaniu, redakcji, składzie, korekcie, druku i opublikowaniu 1 artykułu promocyjnego w czasopiśmie ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym;
publikacji 1 reklamy prasowej w czasopiśmie ogólnopolskim.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-08
Termin składania:2022-05-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Ochota
Miejscowość
Warszawa
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto:
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby, przy czym każda z tych osób, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, była odpowiedzialna za korektę językową/stylistyczną/interpunkcyjną co najmniej 2 artykułów opublikowanych w czasopiśmie ogólnopolskim.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-27
Data ostatniej zmiany
2022-04-27 14:06:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: (cena oferty najniższej / oferty ocenianej) x 40
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Średni jednorazowy nakład w czasopismach ogólnopolskich w IV kwartale 2021 r. (Ś), - opis oceny w tym kryterium znajduje się w załączniku SOPZ
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Napiórkowska
tel.:
e-mail: agnieszka.napiorkowska@klimat.gov.pl
Kod CPV:39294100-0, 79341000-6
Numer dokumentu:2022-15988-106110
Źródło: Internet i własne
Załączniki: