Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21474607 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-28
Przedmiot ogłoszenia:BADANIA KRWI NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH
Organizator:Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Adres: pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 322 0 365, tel. kom. 881 921 264, tel. kom. 881 921 255
Opis:,BADANIA KRWI NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH W ORGANIZMIE SKAZANEGO"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
,,BADANIA KRWI NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH W ORGANIZMIE SKAZANEGO" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012r. (DZ.U. 2012 poz. 104)
Miejsce i termin składania ofert: . Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :
7.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2021r. do godz. 13.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Pl. Słowiański 2 w pokoju nr 410
Otwarcie ofert:9. Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 13 15 w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w pokoju nr 413.
Termin składania:2021-07-12
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r.
Wymagania:Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2 Kopertę należy zaadresować na Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pl. Słowiański 2 65-069 Zielona Góra, pok. 410 - umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta BADANIA KRWI"
1.3 Ceny podane w Formularzu Oferty zał. Nr 1 mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
1.4 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.5 Cena ma obejmować całość zamówienia łącznie z kosztami dojazdu i wszystkimi materiałami potrzebnymi do jego realizacji.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
5.1. formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
5.2.kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
5.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy - załącznik 2
6. Cena powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:
6.1. wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, koszt dojazdu,
materiały potrzebne do realizacji zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom -najniższej cenie.
2 propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy - nie otwarta.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu j ej składania.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
11.1 W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca podpisze umowę.
11.2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty.
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:
o Ceny zgodnie z Formularzem oferty - załącznikiem nr 1 do umowy nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Kontakt:10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
-- sprawy organizacyjne: Angelika Sułek, tel. 68 322 0 365
-- sprawy merytoryczne: Marek Czarnecki tel. kom. 881 921 264 lub Agnieszka Nowak tel. kom. 881 921 255
Źródło: Internet i własne
Załączniki: