Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Badania zagęszczenia wykopów
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 341 20 41 fax.: 58 524 46 09, tel.: 58 52-44-511.
E-mail:
Opis:Badania zagęszczenia wykopów
zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej:
Badania zagęszczenia wykopów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2023 badanie zagęszczenia" w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Biuro Obsługi Klienta Ul. Partyzantów 36 bud. A lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do GZDiZ) na w/w adres w terminie do 29.05.2023r. do godz. 15 00
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Termin składania:2023-05-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2023r.
Wymagania:Postanowienia końcowe:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia.
Kontakt:Dodatkowych informacji w sprawach merytorycznych można uzyskać u Pana Rafała Jaworskiego tel.: 58 52-44-511.
Numer dokumentu:NZ/A/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: