Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26430464 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Badanie jakości wody na basenach oraz kąpieliskach
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku
Adres: Al.Chopina 8, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 544130700
E-mail:
Opis:,,Badanie jakości wody na basenach oraz kąpieliskach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku"
Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Chopina 8 we Włocławku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest badanie jakości wody na:
- Międzyosiedlowym Basenie Miejskim Ul. Wysoka 12 we Włocławku,
- Krytej Pływalni ,,Delfin" Al. Chopina 10 we Włocławku,
- basenach letnich przy Ul. Lisek we Włocławku (trzy niecki),
- basenie odkrytym na Przystani przy ul Płockiej 187 (duża niecka i brodzik dla dzieci),
- kąpieliskach nad jeziorem Czarne i Wikaryjskie,
- przeprowadzenie 5 spotkań z dziećmi dotyczących zasad higieny przed i po korzystaniu z pływalni.
Badania powinny być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa określonymi dla wód na pływalniach i kąpieliskach.
W załączeniu przedkładamy postanowienie oraz harmonogram badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku zgodnie z którym należy wykonywać badania.
Badania kąpielisk i basenów letnich należy przyjąć, że będą wykonywane dwa razy w miesiącu (od czerwca do sierpnia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie oferty w pliku pdf. oraz przesłanie e-mailem na adres: administrator@osir.wloclawek.pl,

najpóźniej do dnia 05.01.2024 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2024-01-05
Wymagania:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez stosowania przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605) zgodnie
z regulaminem Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w sprawie udzielania zamówień klasycznych o wartości równej lub niższej 130.000,00 zł netto.
Na podstawie wyżej podanych informacji należy dokonać wyceny usługi.
Zamawiający: zastrzega sobie prawo do zmian ilości planowanych badań oraz ich zakresu
w miarę pojawiających się potrzeb w ramach złożonej oferty. Za dodatkowe badania Zamawiający zapłaci zgodnie ze złożoną ofertą. Zmiana ilości badan może być podstawą do aneksowania zlecenia lub umowy.
W przypadku konieczności wykonania mniejszej ilości badań Zamawiający może nie wykorzystać całej kwoty złożonej w ofercie. Zamawiający zapłaci tylko za wykonane badania.
Ramach ustalonej kwoty Zamawiający może zmieniać zakres zlecanych badań w zależności od potrzeb.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania w 2024 roku, w tym koszt przedmiotu zamówienia oraz koszty transportu i koszty poboru próbek wody na obiektach Zamawiającego. W ofercie należy podać również ceny jednostkowe badań poszczególnych parametrów na podstawie, których w razie konieczności będzie można wykonywać dodatkowe badania.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać całkowitą wartość zamówienia z podziałem ceny jednostkowe oraz na miesiące:
o łączna cena powinna być podana w kwotach netto i brutto.
o o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa łączna cena brutto za wykonane badania.
Kryteria:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów - ceny 100%.
Oferty przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:ZO.331.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: