Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18386392 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Badanie popiołów z palenisk domowych
Organizator:Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Adres: , ul. Młyńska 4, 40-096 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 32 259 39 09
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zaprasza do składania ofert na badanie popiołów z palenisk domowych w 2020 roku.
Przedmiot zamówienia
Badanie popiołu z palenisk domowych w 2020 r. obejmujące oznaczenia fizykochemiczne zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza ,,POP FENIX", opis składu chemicznego oraz wypożyczenie, na czas trwania umowy, zestawów do poboru próbek [tj. pojemników na popiół - min. 10 sit., łopatek do poboru próbek - 4 szt. oraz tacek metalowych do wystudzenia gorącego popiołu - 4 szt.)
Zakres oznaczeń fizykochemicznych wymaganych niniejszą metodą:
- oznaczanie zawartości wilgoci analitycznej [% m/m],
- oznaczanie strat prażenia [% m/m],
- oznaczanie zawartości popiołu [% m/m],
- składu chemicznego popiołu metodami spektrofotometrycznymi w tym zawartości [% m/m]:
o tritlenku diglinu (AI2O3),
o tlenku wapnia (CaO),
o tritlenku diżelaza (Fe203>,
o tlenku dipotasu (K20),
o tlenku magnezu (MgO),
o tlenku disodu (Na20),
o dekatlenku tetrafosforu (P4O10, (P2O5)),
o ditlenku krzemu (Si02),
o ditlenku tytanu (Ti02).
Oznaczenia fizykochemiczne należy wykonywać zwalidowanymi metodami w laboratorium badawczo-analitycznym posiadającym akredytacje w zakresie badań chemicznych i fizykochemicznych odpadów paleniskowych, należących wg Katalogu odpadów do grupy 10 ,,Odpady z procesów termicznych", zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza ,,POP FENIX".
Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godziny 10.00:
- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, stanowisko nr 28 i 29,
- przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Młyńska 4, 40-096 Katowice z dopiskiem ,,oferta na badania popiołów",
- przesłać drogą elektroniczną na adres: ks@katowice.eu.
Otwarcie ofert:Termin składania ofert jest równoznaczny z dniem otwarcia ofert.
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2020 r. Miejsce realizacji zamówienia: laboratorium wykonawcy.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: dysponują laboratorium posiadającym stosowne akredytacje.
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnych akredytacji Wykonawca winien przedłożyć ich wykaz.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
Warunki płatności
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury do siedziby Zamawiającego.
Związanie ofertą: 21 dni
Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia ogłoszonego niniejszym postępowaniem zapytania ofertowego na każdym jego etapie, w tym do jego odwołania.
Uwagi:Kryteria oceny ofert: cena -100%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: