Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21839439 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Badanie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
Organizator:Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Adres: ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (91) 813-90-55, 91 813 90 21, fax: 91 813 90 09
E-mail:
Opis:Badanie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie za lata 2021, 2022 i 2023 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz określenie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową Szpitala.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI
Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie za rok obrotowy kończący się dnia:
2.1. 31 grudnia 2021 roku,
2.2. 31 grudnia 2022 roku,
2.3. 31 grudnia 2023 roku,
dla których podmiotem tworzącym jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania określającego, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Szpitala.
Badanie sprawozdania finansowego za poszczególne lata winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie m.in.:
1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),
2. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.),
3. DANE INFORMACYJNE O SPWSZ W SZCZECINIE
Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2020 r. - powyżej 1500 etatów Wartość aktywów na dzień 31.12.2020 r. -446 mln zł Wysokość przychodów w 2020 r. - 526 mln zł
Miejsce i termin składania ofert: 5.1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w Kancelarii SPWSZ w Szczecinie, znajdującej się przy Ul. Broniewskiego 2, 70-460 Szczecin (II piętro pokój 311), codziennie w dni robocze, w godz.ch 730- 1430,
5.3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 16 września 2021 r. o godz. 11:00.
Termin składania:2021-09-16
Miejsce i termin realizacji:Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenie sprawozdania mija 8 dnia roboczego od dnia przekazania sprawozdania finansowego jednak nie później niż do każdego 10 kwietnia roku następnego po okresie badanym.
Wymagania:4. WYMAGANE DOKUMENTY DO OFERTY
Wykonawca w celu wzięcia udziału w postępowaniu złoży następujące dokumenty:
4.1. prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z Wykonawców),
4.3. informacje o firmie audytorskiej, wskazanie firmy i formy prawnej prowadzonej działalności,
4.4. aktualny odpis z rejestru sądowego firmy audytorskiej lub innego właściwego rejestru, do którego wpisani są biegli rewidenci, którzy wykonują czynności badania u oferenta,
4.5. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta, jako podmiotu uprawnionego, na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
4.6. wykaz osób dedykowanych do zespołu audytowego - skład zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdania SPWSZ, z zastrzeżeniem, że SPWSZ wymaga, aby oferent dedykował do zespołu audytowego minimum jednego biegłego rewidenta (kluczowego) wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, który badał sprawozdania finansowe zakładów opieki zdrowotnej,
4.7. wykaz zakładów opieki zdrowotnej, których sprawozdania finansowe oferent badał w okresie 3 lat -za 2018, 2019 i 2020 rok poprzedzających termin składania ofert,
4.8. wskazanie ww. zakładów opieki zdrowotnej następuje wraz z potwierdzeniem należytego wykonania takich usług (referencje lub protokół odbioru usługi),
4.9. Oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
4.10. Dokument potwierdzający, że oferent jest aktualnie (na dzień składania oferty) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty,
4.11. Określenie ceny netto oraz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, wyrażonej w złotych polskich, za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2021,2022 i 2023, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia osobno za każdy rok. Cena winna obejmować wszystkie koszty (rzeczowe i osobowe) jakie musi ponieść oferent w celu przeprowadzenia badania przedmiotowych sprawozdań wraz z uczestnictwem w inwentaryzacji.
4.12. Akceptacja zapisów umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zaproszenia,
4.13. Brak jakiegokolwiek z ww. elementów w ofercie lub brak kompletności informacji zawartych w
formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) stanowi podstawę do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
5.2. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją:
,,Oferta do postępowania NGK/2/2021.AD - badanie sprawozdania finansowego" Nie otwierać przed: 16.09.2021 godz. 11:00"
5.4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, nie zaś data jej nadania.
5.5. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą rozpatrywane.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
6.1. Wynagrodzenie brutto łącznie za 3 lata (W) - 75%
6.2. Staż pracy kluczowego biegłego rewidenta (dedykowanego do badania) liczony od momentu uzyskania uprawnień kluczowego biegłego rewidenta @ -10 %:
a) staż pracy 0-5 lat-3 pkt.
b) staż pracy 6-10 lat - 7 pkt.
c) staż pracy 11-15 lat - 9 pkt.
d) staż pracy powyżej 16 lat -10 pkt.
6.3. ilość badanych zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych (ZOZ) w okresie ostatnich 3 lat (2020,2019,2018 rok) przez kluczowego biegłego rewidenta (dedykowanego do badania) (D) -15 %:
a) ilość badanych ZOZ-0-1-5 pkt.
b) ilość badanych ZOZ-2-3-10 pkt.
c) ilość badanych ZOZ - powyżej 3-15 pkt.
6.4. Ilość punktów możliwa do zdobycia w kategorii Wynagrodzenie (W) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
W = (wynagrodzenie oferty najkorzystniejszej / wynagrodzenie oferty badanej) x 75% x 100 pkt
W przypadku punktu 6.2 i 6.3 analogicznie.
6.5. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki tj.: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
7.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od terminu otwarcia ofert. Termin związania ofertą rozpoczyna bieg w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 pod numerem (91) 813-90-55 - Zastępca Głównego Księgowego Aneta Deręgowska.
Numer dokumentu:N6K.072.1.2021.AD, NGK/2/2021.AD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: