Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14961401 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-26
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 7572 211 32 2555 453
Opis:I.
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy
Górniczej SA za rok 2018, w terminie do 31 stycznia 2019r.,
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy
Górniczej SA za rok 2019, w terminie do 31 stycznia 2020r.,
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Grupy
Górniczej SA za rok 2020, w terminie do 31 stycznia 2021r.,
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2018, w terminie do 28 luty 2019r.,
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2019, w terminie do 28 luty 2020r.,
- do przeprowadzenia weryfikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PGG SA za rok 2020, w terminie do 26 luty 2021r.,
i sporządzenia pisemnych sprawozdań z badania.
II.
- do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej
za 2018r, ( art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 26 listopada 2018r,
- do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej
za 2019r, ( art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 23 listopada 2019r,
- do przeprowadzenia weryfikacji wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej
za 2020r, ( art. 188 ustawy o OZE), w terminie do 23 listopada 2020r,
- do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii
elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2018 ( art. 31 ustawy
o podatku akcyzowym), w terminie do 28 luty 2019r,
- do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii
elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2019 ( art. 31 ustawy
o podatku akcyzowym), w terminie do 28 luty 2020r,
- do przeprowadzenia weryfikacji wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii
elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej za rok 2020 ( art. 31 ustawy
o podatku akcyzowym), w terminie do 26 luty 2021r,
i sporządzenia raportów z wykonanych prac.
oraz
III.
- do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF
za okres od 01.01.2018r - 30.06.2018r, w terminie do 31 lipca 2018r,
- do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF
za okres od 01.01.2019r - 30.06.2019r, w terminie do 31 lipca 2019r,
- do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF
za okres od 01.01.2020r - 30.06.2020r, w terminie do 31 lipca 2020r,
i sporządzenia raportu z przeglądu
Pisemne kompletne oferty ( obejmujące wszystkie zadania) umieszczone w zamkniętych
kopertach z dopiskiem: ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Polskiej
Grupy Górniczej SA " należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: Polska Grupa
Górnicza SA, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki
w Katowicach, ul. Powstańców 30, pokój 307B, w godz. 7.00 - 15.00.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 14 marca 2018 r. do godziny 14.00. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub działania
składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia
oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku
z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania
przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
Specyfikacja:Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
i.hudy@pgg.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Otwarcie ofert:otwarcia ofert 15.03.2018 o godzinie 11.00 w Katowicach ul. Powstańców 30, pokój 308B.
Termin składania:2018-03-15
Wymagania:Oferta powinna zawierać w szczególności:
1. Informację o oferencie i jego siedzibie, w tym:
- o formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu
zarządzającego lub kierownictwa oferenta,
- o wpisie na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
- o składzie zespołu audytowego ( nie mniej niż 6 osób) dedykowanego do badania
spółki,
2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu zgodne z art. 74 ust. 2 ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym:
- o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 -73 ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych
zagrożeń dla niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich
zminimalizowania,
- o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie wykonanie zadań,
- o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru
biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu warunków określonych w art. 4. ust. 2-5
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym,
3. Cenę brutto ( tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) w złotych, uwzględniającą
wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent - celem
przeprowadzenia prac audytorskich wymienionych wyżej, z określeniem ceny usługi dla
każdego zadania odrębnie i termin płatności.
4. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
5. Kopie referencji z badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora działalności
wydobywczej z ostatnich trzech lat.
6. Kopie referencji z badania sprawozdań finansowych podmiotów - spółek z udziałem
Skarbu Państwa z ostatnich trzech lat
7. Wykaz badanych podmiotów, których suma rocznych przychodów jest nie mniejsza niż 1
mld PLN, z ostatnich trzech lat
8. Wskazanie metod i terminów badania/ przeglądu sprawozdań,
9. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających
posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania czynności rewizji finansowej,
Warunki przeprowadzenia badania:
1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, czy sprawozdania finansowe Spółki są
rzetelne i prawidłowe oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową
i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw.
listów do Zarządu), informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach z Radą Nadzorczą, w tym w co najmniej
jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby i na wniosek Spółki,
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe
Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019, 2020.
4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zgromadzeniach
Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.
5. Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie
będą rozpatrywane.
Planowane zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 19 marca 2018r.
Numer dokumentu:701800205/01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: