Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16305744 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Adres: ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 91 418 28 51 +48 91 466 47 47 Fax : +48 91 418 52 18
Opis:zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2018.
Przedmiot oraz zakres oferty:
1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., którego
celem jest sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta które zawiera, czy
sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i
jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 powinno w szczególności stwierdzać, czy badane
sprawozdanie:
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,
- przestawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje oraz wskazać
na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę
- stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
Ponadto sprawozdanie powinno zawierać:
- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
- charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego,
- przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, ze wskazaniem
na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi (co najmniej dwoma)
w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu
działalności przez jednostkę.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta będące przedmiotem oferty dotyczy badania
sprawozdania Goleniowskiego TBS Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
obejmującego następujące pozycje:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony za rok 2018.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją ,,Oferta
na badanie sprawozdania finansowego za 2018r."
nie później niż w terminie do dnia 16.11.2018r
do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu):
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów
Termin składania:2018-11-16
Wymagania:Biegły rewident zobowiązany jest do:
1. Zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009r., poz. 649).
2. Przeprowadzenia badania stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz polskich
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta w taki sposób, aby uzyskać racjonalną,
wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdanie Finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidłowości.
Badanie będzie obejmować sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową - dokumentacji, z
której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, poprawność
zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej
prezentacji Sprawozdania Finansowego.
3. Samodzielnego sporządzenia wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i
raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo - Księgowego oraz dokumentacji źródłowej
Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.
4. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki w formie tzw.
listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
5. Udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej poświęconych rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego
za 2018r. oraz w razie konieczności obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
zatwierdzającym Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i
informacji odnośnie przeprowadzonego badania.
Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych,
informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
o określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających
wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której
działa Spółka.
Dodatkowe Informacje:
- termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala
się na 30.04.2019 r.;
- na prośbę Spółki dodatkowo ma być sporządzona w formie załącznika analiza ekonomiczno-
finansowa przeprowadzona na podstawie wyników osiągniętych w latach 2016-2018 (analiza
bilansu, analiza rachunku zysków i strat, wskaźniki rentowności, płynności finansowej, rotacji).
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu
składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
DANE DO OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018r.
Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Wielkość
1. Suma bilansowa za 2017r. zł 47 371 322,07
2. Przychód ze sprzedaży za 2017r. zł 5 730 805,73
3. Wynik finansowy netto za 2017r. zł 527 736,49
4. Przeciętna liczba zatrudnionych w badanym roku obrotowym etaty 22
5. Inne istotne informacje dotyczące 2017- 2018r. (eksport, import, inwestycje, leasing) Eksport, import - nie; leasing - nie; inwestycje- dokumentacja, rozpoczęcie budowy w IV kw. 2018
6. Badane sprawozdania za lata ubiegłe Ostatnie badanie dotyczyło 2017r. Wydano pozytywną opinię biegłego rewidenta
Źródło: Internet i własne
Załączniki: