Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18226679 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku
Adres: ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. elbląski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax:, 55/649-40-62, /055/-649-40-62 (63)
E-mail:
Opis:badanie sprawozdania finansowego.
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 oraz zbadania ksiąg rachunkowych na podstawie których sprawozdanie to zostało sporządzone. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2019 roku1. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie <<oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki>>.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych, w dniu 05 listopada 2019 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 08 listopada 2019 roku.
Termin składania:2019-10-30
Wymagania:Oferta firmy audytorskiej na rok 2019 powinna zawierać: a) informacje o firmie audytorskiej , w tym o:
- formie prowadzenia działalności,
- wpisie na listę firm audytorskich (art.57 ust.1 ustawy o biegłych rewidentach),
- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawdzań finansowych,
- liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
- składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
- pozycja na rynku usług audytorskich,
b) oświadczenia firmy audytorskiej o:
- spełnianiu wymogów niezależności , o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych
rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich
niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
- dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych
rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej,
zestawieniem doświadczenia zawodowego ( nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostanie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art.4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.
Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za jeden rok,
d) wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia
sprawozdania z badania spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia
przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. ,,termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie
brana pod uwagę;
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających
posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu
wykonywania czynności rewizji finansowej;
g) oświadczenie o gotowości do przekazywania, do wiadomości pełnomocnika wspólnika
sporządzonych dla zarządów ( w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w
systemie rachunkowości danej spółki;
h) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z
zapisami w składanej ofercie .
Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

1 Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do Spółki.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55/649-40-62 (Spółki).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: