Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24001106 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: Transportowa 1, 62-020 Garby
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 61 897 44 33
Opis:Badanie sprawozdania finansowego Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z.o.o. za rok obrotowy 2022
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spótki za rok obrotowy 2022
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: Oferty prosimy składać w terminie do 20.10.2022 r. w siedzibie Spółki 62-020 Swarzędz, Garby, Ul. Transportowa 1 lub za pośrednictwem poczty.
Termin składania:2022-10-20
Wymagania:Oferta powinna zawierać: zaświadczenie o wpisie na Krajową Listę Biegłych Rewidentów, doświadczenie - referencje i informacje o podmiocie, proponowaną cenę wykonania usługi, projekt umów.
Warunki i wymogi badania sprawozdania:
1) Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzi sprawozdania z ww. badań, odpowiadające wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Sprawozdania z badania. W razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa i dojazdu w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
3) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty z tego tytułu ponosi biegły rewident.
4) Firma audytorska powinna posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych, w tym doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych w Spółkach samorządowych.
5) Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania obejmuje wszystkie koszty badania i zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę i doręczonej Zleceniodawcy, w dwóch ratach.
a. pierwsza rata w terminie po przedłożeniu Sprawozdania z badania - 80%,
b. druga rata po posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym sprawozdania finansowe pod warunkiem uczestnictwa w tych posiedzeniach - 20%.
6) Spółka ma prawo pomniejszyć wynagrodzenie o 10% za nieobecność Biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz o 10% za nieobecność Biegłego rewidenta na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników.
Numer dokumentu:L.dz. SPK/3251/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: