Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27214864 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2024-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Badanie sprawozdania finansowego
Organizator:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Adres: Brzegowa 69A, 57-100 Strzelin
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. strzeliński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 71 796 29 00, tel. 71 79 62 902, tel. kom. 502 718 305
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego w trybie zapytania o cenę
Rada Nadzorcza ZWiK Spółka z o. o. w Strzelinie zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2024 i 2025.
Przedmiot zamówienia:
1. Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta ustawowego badania sprawozdań finansowych ZWiK Sp. z o. o. sporządzonych zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r poz. 120),
b) Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52A/2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie krajowych standardów badania oraz nr 2997/49A/2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu (,,KSB"),
c) stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (,,Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz. U. z 2023r. poz. 1015).
Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 30.09.2024r. do godz. 11.00 na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Strzelinie Ul. Brzegowa 69A, 57-100 Strzelin
łub drogą elektroniczną na e-mail: ksiegowosc@zwikstrzelin.pl z dopiskiem ,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego1'.
Termin składania:2024-09-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 25.03.2025r. i 25.03.2026r.
Wymagania:3. Biegły w złożonej ofercie powinien przedstawić łączne wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia sprawozdań finansowych ZWiK Sp. z o. o. oraz szczegółowe wynagrodzenie za rok 2024 i rok 2025. Wynagrodzenie winno być podane w kwotach netto i brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Pozostałe warunki formalno- prawne ubiegania się o udzielenie zamówienia:
a) Informacja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych,
b) aktualny wydruk z KRS lub CEIDG,
c) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę co najmniej 100.000 EURO,
d) Proponowany wzór umowy,
Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Kontakt:W sprawach formalno- prawnych można się kontaktować z Główną Księgową P. Ewą Kondracką - Tolksdorf, tel. 71 79 62 902, tel. kom. 502 718 305.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: