Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16336606 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Bankowa obsługa budżetu
Organizator:Urząd Gminy Żarów
Adres: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. świdnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 8580-591 wew. 357
Opis:Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2019 - 2021
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz
jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2019 - 2021".
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żarów oraz podległych jednostek organizacyjnych,
obejmującej:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych:
a) rachunków Gminy Żarów (1 rachunek oraz rachunek VAT),
b) rachunków pomocniczych Gminy Żarów,
c) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:
- Urząd Miejski w Żarowie (19 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych oraz 19 rachunków VAT),
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie (4 rachunki, w tym rachunek sum depozytowych),
- Bajkowe Przedszkole w Żarowie (3 rachunki oraz rachunek VAT),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie (4 rachunki, w tym rachunek sum depozytowych oraz
rachunek VAT),
- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach (5 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych
oraz rachunek VAT),
- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach (4 rachunki, w tym rachunek sum depozytowych oraz
rachunek VAT),
- Żłobek Miejski w Żarowie (3 rachunki oraz rachunek VAT).
d) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych,
e) rachunków funduszy celowych Gminy Żarów i jednostek organizacyjnych, w tym rachunków związanych
z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
f) zamykanie rachunków bankowych, w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku na piśmie.
Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby
innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym zapytaniu
ofertowym, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w punkcie c - ze
względu na zmiany organizacyjne.
Uwaga: Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką
organizacyjną po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
2) Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej,
w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej (np. w przypadku awarii systemu elektronicznego)
realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego.3) Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy (w tym między
innymi: kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób
(w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy), bieżące doradztwo i pomoc w zakresie
obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna systemu, w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane
jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia, możliwość generowania potwierdzenia
zrealizowanego przelewu, możliwość generowania i drukowania wyciągów bankowych, w przypadku braku
dostępu Zamawiającego do sieci internet możliwość przygotowania przez Zamawiającego i dostarczenia do
oddziału bądź placówki banku zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) na elektronicznym nośniku
informacji dla określonej grupy kontrahentów (np. wypłaty dla pracowników).
4) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem
- w oddziale lub placówce na terenie miasta Żarów.
5) Wydawanie czeków jednostkom organizacyjnym Gminy.
6) Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie
występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w każdym roku
przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie, które powinno być oparte na
stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość
oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez Wykonawcę
w ofercie. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczeniem kredytu był wyłącznie weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
7) Automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach
bankowych na lokatach ,,Overnight", pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza
kwotę 30.000 zł.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących poniżej kwoty 30.000 zł
w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących
będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec każdego miesiąca.
8) Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.
Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych lub długoterminowych na
podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych
w wyniku indywidualnych negocjacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach
finansowych.
9) Zapewnienie obsługi pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat
gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw
związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia.
10) ,,Zerowanie" rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych polegające na
przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek
bankowy Gminy Żarów (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).
11) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków
bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy.
12) Świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie
współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym również:
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach
pomocniczych Zamawiającego,
- zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank
odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku,
- przekazywanie środków płatności masowych z rachunku pomocniczego tego samego dnia na kontoZamawiającego,
- udostępnianie Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki
pomocnicze najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty. Treść, rodzaj i formę
udostępnienia raportu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą,
- ilość wpłat dokonywanych w miesiącu marcu bieżącego roku przez osoby trzecie na rachunki Gminy
wynosiła 726,
- ilość wpłat dokonywanych w miesiącu czerwcu bieżącego roku przez osoby trzecie na rachunki Gminy
wynosiła 683,
- średnia ilość wpłat w miesiącu marcu bieżącego roku, dokonywanych przez osoby fizyczne w Oddziale
Banku obsługującego aktualnie Gminę lub jednostce zewnętrznej, przez osoby trzecie wynosi 197,
- średnia ilość wpłat w miesiącu czerwcu bieżącego roku, dokonywanych przez osoby fizyczne w Oddziale
Banku obsługującego aktualnie Gminę lub jednostce zewnętrznej, przez osoby trzecie wynosi 199.
13) Przyjmowanie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów i dokumentów.
14) Bezpłatne wydawanie lub przedłużanie ważności tokenów.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zamkniętej kopercie według wzoru oferty będącego załącznikiem
do niniejszego zapytania oferty,
Koperta winna być opisana:
Gmina Żarów
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
Zapytanie ofertowe pn.:
"Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy
w latach 2019 - 2021"
nie otwierać przed 23.11.2018 r., przed godz. 15:30.
Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej powinno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
c) termin złożenia oferty: do 23.11.2018 r do godz. 15.30.
Termin składania:2018-11-23
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy tj. od 01.02.2019 r. do 31.01.2021 r.
Wymagania:2. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:
1) za otwarcie rachunków bankowych,
2) za prowadzenie rachunków bankowych,
3) za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń,
4) za realizację wszystkich przelewów (krajowych i zagranicznych),
5) za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi
systemu (narzędzi do autoryzacji), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za
bieżące doradztwo, pomoc i aktualizacje systemu,
6) za zmianę kart wzorów podpisów,
7) za realizację wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem,
8) z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych,
9) za abonament bankowości elektronicznej,
10) za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej,
11) z tytułu obsługi lokat terminowych, lokat ,,Overnight",
12) od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku
bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności
za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową,
za miany zawartej umowy kredytowej,
13) za świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (w tym m. in.:
generowanie i przekazywanie raportów dotyczących masowych płatności, transfery środków dotyczących
masowych płatności na rachunek Zamawiającego),
14) za przyjmowanie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów i dokumentów,
15) za bezpłatne wydawanie lub przedłużanie ważności tokenów,
16) za dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat
i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych za druki czeków gotówkowych.
Zamawiający wymaga, aby rachunki jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunek bieżący budżetu
Gminy były oprocentowane.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową:
1) Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat
gotówkowych) budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w dni robocze w godz. od
10.00 do 17.00.
2) Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie miasta Żarów, które zapewnią pełną
obsługę bankową Zamawiającego między innymi w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
przez okres trwania umowy.3) Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych i załącznikach do wyciągów
bankowych w zakresie wpłat dokonywanych na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
4) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków
bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnych umów z poszczególnymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Żarów, z zastrzeżeniem, iż wszystkie parametry finansowe dotyczące zarówno
kosztów obsługi bankowej, oprocentowania środków na rachunkach, lokowania środków,
a także istotne postanowienia umowy określone w specyfikacji będą takie same jak dla rachunków Gminy,
za wyjątkiem postanowień dotyczących kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy i miesięcznego
ryczałtowego kosztu obsługi bankowej, który będzie w całości ponoszony przez Gminę.
6) Wykonawca zapewni obsługę pracownika danej jednostki organizacyjnej Gminy załatwiającego sprawy
związane z przedmiotem niniejszego zamówienia - poza kolejnością.
7) Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie
bazę danych (wraz z oprogramowaniem umożliwiającym jej odczytanie) z archiwum operacji na rachunkach
oraz słownik z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym: między innymi rachunki
kontrahentów i dane teleadresowe), w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
8) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nie
prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego.
9) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu
bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych.
10) Okres obowiązywania umowy według dat określonych w zapytaniu ofertowym.
11) Ceny jednostkowe oraz wskaźniki jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie na obsługę bankową budżetu Gminy Żarów oraz jednostek
organizacyjnych i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na niekorzyść Zamawiającego.
12) Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym.
13) Łączny koszt prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych
Gminy będzie wynosił: ryczałtowa cena jednostkowa x ilość miesięcy, co stanowi wartość:
......................................................................zł.
14) W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania
nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie.
15) Każda zmiana postanowień umowy musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy,
4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem
przeprowadzenia ich zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia:
- wniosku Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany,
- wniosku Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
- wniosku Wykonawcy,
Wniosek musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnieniezmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego.
2) Każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy.
5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zmiana stawki WIBOR 1 M, WIBID 1 M,
- zmiana postanowień Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa,
- w razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne
tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa.
- zmiana ilości operacji w trakcie trwania umowy nie stanowi zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić
podstawy do żądania przez Bank wyższych opłat i wskaźników jednostkowych niż zadeklarowane w
złożonej ofercie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówki lub oddziału na terenie miejscowości Żarów
i nie utworzy takiej placówki bądź oddziału na terenie miejscowości Żarów, w terminie do 01.01.2019 r. lub
do 01.02.2019 r. lub placówka lub oddział nie będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
7. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części
umowy.
9. Jako sąd właściwy dla rozstrzygnięcia sporów związanych z realizacją Umowy, rozstrzygnie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty
1) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę
firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
2) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:
a) Cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej - waga kryterium: 70%;
b) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - waga kryterium: 30 %;
Razem cena oferty: 100%.
3) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty
oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
C = C1 + C2
C1 = minimalna cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi bankowej / cena ryczałtowa miesięczny koszt
obsługi bankowej badanej oferty x 100 x 70 %
C2 = minimalne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym / oprocentowanie kredytu w rachunku
bieżącym badanej oferty x 100 x 30 %gdzie:
C - ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta max. 100 pkt.
C1 - ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium ,,Cena ryczałtowa miesięczny koszt obsługi
bankowej" wynosi max. 70 pkt.
C2 - ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium ,,Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym"
wynosi max. 30 pkt.
4) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
5) W przypadku, gdy cena bądź wartość jednostkowa wybranego zadania w badanej ofercie będzie wynosiła
0,00 to dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01.
6) Do oceny oferty zostanie przyjęty WIBOR 1M i WIBID 1M z dnia 31.08.2018 roku.
7) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną ryczałtową miesięcznego kosztu obsługi bankowej.
8) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Kontakt:6. Osoby do kontaktu:
Renata Dawlewicz - tel. 74 8580-591 wew. 357,
Anna Kupczak - tel. 74 8580-591 wew. 360.
Numer dokumentu:FB.271.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: