Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20536116 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2021-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Bankowa obsługa budżetu
Organizator:Powiat Łańcucki
Adres: ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. łańcucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 225-69-71, fax 17 225-69-70, tel. 17 225 69 65.
Opis:ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie dot. wyboru banku prowadzącego
bankową obsługę budżetu Powiatu Łańcuckiego
W związku ze zbliżającym się terminem (31.01.2021 r.) zakończenia umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Łańcuckiego zapraszam do przedstawienia oferty - szacunkowej wyceny kosztów oraz wstępnych warunków oferowanych przez Państwa bank w przypadku podpisania umowy na kolejne lata.
Powiat Łańcucki zamierza podpisać umowę na obsługę całego budżetu wraz z funduszem pracy, na okres 2 lat, zaczynając od 31.01.2021 r. Umowa będzie obejmowała prowadzenie rachunku bieżącego budżetu powiatu, rachunków pomocniczych, obsługę kasową Starostwa Powiatowego oraz rachunków jednostek organizacyjnych powiatu. W ramach wstępnej wyceny proszę o uwzględnienie kosztów: prowadzenia rachunków, dokonywania przelewów, prowizję od wpłat i wypłat, opłaty za obsługę elektroniczną oraz oprocentowanie środków na kontach (w oparciu o WIBID 1 M).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem
,,oferta na bankową obsługę budżetu powiatu -
nie otwierać przed 20.01.2021 r."
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, Ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 3 (kancelaria ogólna) lub przesłać pocztą nie później niż do 20.01.2021 r. do godz. 1300.
Termin składania:2021-01-20
Wymagania:Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej oraz winna być podpisana przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również podpisane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Kontakt:Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Pan Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu tel. 17 225 69 65.
Numer dokumentu:FB.3211.1.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: