Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24326614 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Bankowa obsługa budżetu Gminy
Organizator:Urząd Miasta w Piechowicach
Adres: ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. karkonoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (75) 75 48 911, (75) 75-48-900, fax. (75) 76-12-274
E-mail:
Opis:,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Miejskiej Piechowice oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
Lp.
Jednostka organizacyjna
Adres
1
Urząd Miasta w Piechowicach
ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice
2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
ul. Kryształowa 49a 58-573 Piechowice
3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach
ul. Szkolna 6
58-573 Piechowice
4
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
ul. Tysiąclecia 28
58-573 Piechowice
5
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach
ul. Kryształowa 77
58-573 Piechowice
6
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach
ul. Nadrzeczna 1
58-573 Piechowice
Liczba jednostek w następstwie zmian organizacyjnych może ulec zmianie. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz zawartą umową bez konieczności jej zmiany.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego Piechowicach tj. w Urzędzie Miasta w Piechowicach 58-573 Piechowice, Ul. Kryształowa 49, Kancelaria (parter, pok. nr 1), nie
9
później niż dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:1. Otwarcie ofert nastąpi 13 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Piechowicach Urząd Miasta w Piechowicach 58-573 Piechowice, Ul. Kryształowa 49.
Termin składania:2022-12-13
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA.
Termin zawarcia umowy uzależniony jest od daty rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Skarbnik Miasta Piechowice - Agnieszka Gralak-Słonina, tel. (75) 75 48 911, pok., w godzinach od 900 do 1400.
Kod CPV:66110000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: