Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14510199 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Bezgotówkowe tankowanie paliw
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55
E-mail:
Opis:Bezgotówkowe tankowanie paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Specyfikacja:Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej www.pwikgorzow.4bip.pl oraz nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Dział Inwestycji i Rozwoju lub przesyłką kurierską (koszty związane z przesłaniem Specyfikacji pokrywa Wykonawca).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat PWiK Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., 08.12.2017 r. godz. 10:00.
Termin składania:2017-12-08
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania ceny umownej.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:
Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w szczególności:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się w odległości nie większej niż 5 km od Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158, czynną co najmniej w godzinach 06:00 - 16:00 przez wszystkie dni tygodnia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunek, zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz stacji paliw.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §13 ust. 1 i 2 regulaminu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w §13 ust. 1 i 2 regulaminu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich składa z osobna w Ofercie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia);
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do Oferty przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki zostały spełnione.
Uwagi:. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
- Cena 50 %
- Rabat 50%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: