Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17516172 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Bezgotówkowe zakupy paliw do pojazdów i sprzętu specjalistycznego
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Adres: ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:FZ_21_4_19 - Bezgotówkowe zakupy paliw do pojazdów i sprzętu specjalistycznego należących do PWiK w Głogowie sp. z o.o.
"Bezgotówkowe zakupy paliw do pojazdów i sprzętu specjalistycznego należących
do PWiK w Głogowie sp. z o.o."
Specyfikacja:2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej naszego Przedsiębiorstwa www.pwik.glogow.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Bezgotówkowe zakupy paliw do pojazdów i sprzętu specjalistycznego dla PWiK w Głogowie sp. z o.o. . Nie otwierać przed dniem 01.07.2019 r przed godziną 10:00" z podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 01.07.2019 r do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:6. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 01.07.2019 r o godzinie 10:00 w PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 w Sali nr 6.
Termin składania:2019-07-01
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania: 24 m-ce od dnia 22 lipca 2019 roku.
Wymagania:4. Kryterium oceny ofert:
90 % - cena brutto oleju napędowego - obliczona na dzień 18.06.2019 roku, wg zał. nr 1 SIWZ
7 % - cena brutto benzyny PB95 - obliczona na dzień 18.06.2019 roku, wg zał. nr 1 SIWZ
3 % - cena brutto benzyny PB98 - obliczona na dzień 18.06.2019 roku, wg zał. nr 1 SIW

Ocena ofert dokonywana będzie w kryteriach:

Ad. 1. Cena brutto za 1 litr oleju napędowego - wg następującego wzoru

najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 x 90 %
badana oferowana cena brutto

Ad. 2. Cena brutto za 1 litr benzyny PB 95 - wg następującego wzoru

najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 x 7 %
badana oferowana cena brutto

Ad. 3. Cena brutto za 1 litr benzyny PB 98 - wg następującego wzoru

najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 x 3 %
badana oferowana cena brutto

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba pkt. w każdym kryterium
Kontakt:1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Teresa Podfigórna oraz Paweł Kondratyk
Numer dokumentu:FZ_21_4_19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: