Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20209588 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia
Organizator:Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Adres: ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Białogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. białogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 94 3113274, fax: 94 3113283
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna mienia (ochrona przed rabunkiem, pożarem, kradzieżą i dewastacją mienia itp.) składnic drewna w :
Skibnie, Jankowie Pomorskim, Łubowie, Damnicy, Białym Borze i Kępicach w szczególności:
- obiektów socjalno-biurowych
- wszelkich urządzeń technicznych w tym parku maszynowego
- zgromadzonego na składnicach drewna
- taboru kolejowego w zakresie uszkodzenia lub kradzieży pozostającego w dyspozycji Zamawiającego oraz pozostałych składników majątkowych stanowiących własność Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie.
Ochrona będzie wykonywana we wszystkie dni robocze od godz.15.00 do godz. 7.00 dnia następnego a w soboty, dni wolne od pracy ( święta państwowe i kościelne ) - całodobowo.
Ochrona mienia ma charakter posterunków zewnętrznych, obchodowych: wymagany obchód pracownika ochrony po dozorowanym terenie minimum 8 razy na zmianę roboczą.
Zamawiający przewiduje możliwość zlecania ochrony również w innych godz.ch, niż wyżej wymienione, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych potrzeb Zamawiającego.
2.2.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w:
- telefon komórkowy (- jeden na ochraniany obiekt- )
- latarka akumulatorowa (- jedna na ochraniany obiekt- )
Dodatkowe obowiązki wykonawcy w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2:
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć (na swój koszt) pracowników ochrony w środki ochrony higieniczno-sanitarnej stosownie do wytycznych organów sanitarnych i organów administracji publicznej tj.:
- maski ochronne lub przyłbice zakrywające usta i nos
- płyn do dezynfekcji rąk
- lub środki zlecone wytycznymi organów w/w
2
2.3.Miejsce wykonywania usługi:
Teren składnic drewna : w Skibnie, Jankowie Pomorskim ,Łubowie, Damnicy, Kępicach, Białym Borze.
2.4.Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy możliwość zmiany:
- zakresu umowy
- wielkości zamówienia
- wartości przedmiotu zamówienia
- terminu realizacji umowy
- redukcji wielkości zamówienia o maksymalnie 30 % wartości zamówienia podstawowego
Warunki dokonania w/w zmian określone zostały w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia o zamówienie a w szczególności:
- restrukturyzacja zamawiającego
- zmiana ilości ochranianego mienia
- zmiana wartości podatku VAT.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.11.2020 roku do godz.: 10:00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) niezwłocznie zwrócone Wykonawcy w sposób i w terminach określonych ustawą Pzp.
Otwarcie ofert:3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 26.11.2020 o godz. 10:15.
Termin składania:2020-11-26
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 31.12.2020 od godz. 15.00 do
31.12.2021 do godz. 7.00.
3.2. Miejscem wykonania usługi są składnice drewna w: Skibnie , Jankowie Pomorskim,
Łubowie, Damnicy, Kępicach, Białym Borze.
Poniżej wykaz ochranianych składnic z rocznym limitem godzin ochrony:
Ilość godzin dozoru na składnicy Skibno : 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na składnicy Łubowo : 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na składnicy Jankowo Pomorskie: 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na składnicy Damnica : 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na składnicy Biały Bór : 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na składnicy Kępice : 6 728 godzin
Ilość godzin dozoru na sześciu składnicach: 40 368 godzin
3.3.Prawo opcji
Zamawiający jest uprawniony w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, do zlecenia Wykonawcy dodatkowego zakresu rzeczowego czynności ochroniarskich. Czynności objęte prawem opcji są analogiczne do opisanych w punkcie 2.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia czynności objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Czynności zlecone w ramach prawa opcji mogą zostać zlecone maksymalnie do 20% szacunkowej wartości umowy określonej w umowie .
Prawo opcji będzie miało zastosowanie w szczególności, w przypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego ,które nie były możliwe do przewidzenia.
Wymagania:4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
3
4.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które - jako minimalne poziomy zdolności - dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ,o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców którzy: posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838 ) tj. w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej usług ochrony osób i mienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000 PLN
c) zdolności technicznej i zawodowej
c.1. Poziom wykonanych usług:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi ochrony mienia - o charakterze posterunków zewnętrznych obchodowych na łączną kwotę netto nie mniejszą niż 350 000 PLN.
W przypadku usług mających charakter wciąż wykonywanych do oceny spełniania warunku przyjęta zostanie wartość usługi dotychczas zrealizowanej, przy czym zrealizowana cześć trwającej usługi powinna opiewać na kwotę minimum 350 000 zł netto.
c.2.Dysponowanie pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mienia lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji:
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy dysponują minimum jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej mienia lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Uwaga :
W przypadku gdy wartości dotyczących opłaconej polisy OC lub wykonanych usług są wyrażone w innej walucie niż PLN, w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego zgodnie z tabelą kursów średnich NBP opublikowanych na stronie www.nbp.pl
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób
4
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust.4 pkt 3 ustawy Pzp dotyczące tzw. klauzuli społecznej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. WYMAGANE DOKUMENTY celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania
- oświadczenie własne o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału, wg wzoru załącznika nr 1 i 2.
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru nr 7,
- dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 700 000 PLN
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu (polisy OC) wymaganej przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
- wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Odpowiedni wzór stanowi załącznik nr 3
Do oferty należy załączyć dokumenty wydane przez odbiorców usług potwierdzające w sposób jednoznaczny, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi jakość wykonanych dostaw są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej
UWAGA 1: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA 2: Dokumenty potwierdzające (referencje) muszą zawierać co najmniej informacje dotyczące:
- rodzaj wykonywanej usługi,
5
- dane odbiorcy usług,
- okres wykonywanej usługi
Dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego wykonawcy ,reprezentatywność wynikać musi z zapisu w KRS lub osoba podpisująca musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.
UWAGA 3: Jeśli wykaz, oświadczenie, lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, zastrzega się możliwość bezpośredniego zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane o dodatkowe informacje w tym zakresie
- wykaz pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - wg wzoru nr 4.
- oświadczenie o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej - wg wzoru nr 8
Dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 5 musza zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustanowił następujące kryterium:
Cena jednostkowa za jedną godzinę dozoru na jednej składnicy - waga 100 %
Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:
C minim
C = --------------------------- x 100
C badana
gdzie:
C minim. - najniższa cena spośród wszystkich ofert w PLN
C badana - cena oferty badanej w PLN
Za najkorzystniejszą z ofert zostanie uznana oferta z maksymalną liczba punktów.
7. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
7.1.Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na część zamówienia.
7.2.Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia , w tym elementy związane z prawidłową i terminową realizacja zamówienia, w tym także winna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności ,których wystąpienie jest prawdopodobne w trakcie realizacji umowy.
7.3. Cenę brutto należy podać w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza. Ceną oferty jest cena brutto tj. cena netto powiększona o należny podatek VAT obliczony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w chwili składania oferty, za godzinę dozoru na jednej składnicy
Cena jednostkowa w ofercie musi być taka sama dla wszystkich ochranianych składnic.
7.4. W przypadku zastosowania innej niż 23 % stawki VAT, należy wskazać podstawę prawną jej stosowania.
7.5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ulegną zmianie przepisy dotyczące stawek VAT, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym zakresie w stosunku do treści złożonej oferty ( cena netto pozostaje niezmienna )
6
7.6.Jeżeli Wykonawca będzie chciał udzielić upustu na przedmiot zamówienia może to uczynić tylko w cenie jednostkowej wskazanej w ofercie. Upust udzielony w inny sposób będzie skutkował odrzuceniem oferty.
7.7.Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj usługi której realizacja będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku (zgodnie z art.91 ust.3a ustawy Pzp ).
7.8.Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia było ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U z 2018 poz. 2177) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku ( Dz.U 2020 poz. 1596 )
8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
8.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują :
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 -Prawo pocztowe ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.1041 z późn. zmianami)
b) osobiście
c) za pośrednictwem posłańca
d) faksu
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst: Dz.U z 2020 poz 344 z późn.zmianami )
adres poczty elektronicznej:zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl .
z zastrzeżeniem że złożenie oferty oraz przekazanie oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - następuje w sposób wskazany w lit. a),b),c).
Ponadto oferta dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
8.4.Językiem postępowania jest wyłącznie język polski. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przyjmowane będą wyłącznie w tym języku. Zamawiający dopuszcza dokumenty i oświadczenia złożone w języku obcym pod warunkiem dołączonego tłumaczenia na język polski,.
9.A. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO OGŁOSZENIA
9.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
7
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o
wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do siedziby Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu na składanie ofert.
9.2.Zamawiający przekaże treść zapytania oraz wyjaśnienia wszystkim
wykonawcom, którym doręczono ogłoszenie oraz zamieści na stronie internetowej, bez
ujawniania źródła zapytania.
9.3.Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.
Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom ,którym przekazano
ogłoszenie oraz zamieści ją także na stronie internetowej.
9.B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy przystępujący do postępowania są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1.Z formularzem ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 6 do ogłoszenia należy
złożyć:
1) oświadczenia wstępne potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są w oryginale
Dokumenty inne niż ww oświadczenia i formularz ofertowy składane są oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca ,podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca ,wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów które dotyczą każdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej .
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia ,sporządzonych w formie papierowej własnoręcznym podpisem
2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno zostać załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa( lub kopię poświadczona przez notariusza) rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy). Wykonawcy działający wspólnie powinni wyznaczyć lidera, z którym będzie prowadzona korespondencja dotycząca postępowania. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące każdego podmiotu, a nie tylko pełnomocnika (lidera konsorcjum )
8
4) dokumenty wyszczególnione w punkcie 5 ogłoszenia
6) ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby (
zobowiązanie powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem )
11.2. Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty):
a. muszą być sporządzone czytelnie, w sposób trwały (na maszynie, komputerze, długopisem itp). Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane,
b. muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Podpis musi pozwalać na identyfikacje osoby podpisującej dokument (w przypadku braku pieczęci imiennej).
11.3. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie tego dokumentu przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu.
11.4. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów, wówczas wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo dla tej osoby w oryginale lub jego kserokopię potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem. Treść dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo musi zawierać zapis, do jakich czynności osoba ta ma upoważnienie.
11.5. Jeżeli Wykonawca ofertę i załączniki załączy w języku innym niż polski, wówczas dokumenty te muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
11.6. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ma obowiązek ich oznakowania i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których jest mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty stanowiące ofertę były umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej następująco :
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
NAPIS : ,,oferta na usługę ochrony mienia ZSLP w Białogardzie w roku 2021 "
NAPIS: ,,nie otwierać przed 26.11.2020 r. godz.10.15
11.8.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
11.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
11.10. Dołączony do ogłoszenia formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.
11.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.12. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11 .
9
11.13. W przypadku zmiany treści wcześniej złożonej oferty należy złożyć ofertę zamienną w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi dokumentami, a na tej kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ,,ZMIANA OFERTY". W takim przypadku otwarta zostanie tylko oferta zamienna, a oferta wcześniej złożona zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty umieszczone w ww. kopercie z ofertą zamienną zastępują dokumenty w ofercie pierwotnej. Koperty ofert wcześniej złożonych (wycofanych (pierwotnych) nie będą otwierane. Złożenie oferty zamiennej bez zastrzeżenia na kopercie ,,ZMIANA OFERTY" zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy.
11.14. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przed upływem terminu składania ofert.
11.15. W przypadku wycofania treści oferty - należy złożyć pisemne oświadczenie woli o wycofaniu oferty, podpisane przez oferenta.
11.16.Do oświadczenia o wycofaniu oferty należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w uzasadnionym przypadku - ewentualne pełnomocnictwo rodzajowe do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, jeśli nie wynika to wprost z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Oferta wycofana nie będzie otwierana.
11.17.Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisana ofertę zawierającą powiadomieni należy dodatkow opisać
- WYCOFANIE-
13.FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
1.Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone ,powodach odrzucenia oferty.
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10
Uwaga:
W zakresie wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania stosowane będą uregulowania wynikające ze stosownych przepisów Pzp.
2.Informacje , o których mowa w ust.1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia wyznaczając termin podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
4.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 5 do ogłoszenia.
2.W w/w projekcie umowy zawarto szczegółowy opis uwarunkowań dokonania zmiany treści umowy w stosunku do treści złożonej oferty ( §13 projektu umowy).
15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na część zamówienia.
17. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6
USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy Pzp
Uwagi:18.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. A. Paszkowska, z którą
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem agata.paszkowska@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem : 94 3113275
2.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
11
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.
4.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w
tym usługi prawne, i konsultingowe,
7.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.
8.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
12
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.
Kontakt:8.2.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
a. mgr inż. KRZYSZTOF CHMURA - zastępca dyrektora - tel. +48 94 311 32 72; mobil: + 48 503 148 135 oraz
b. mgr inż. CEZARY URBANOWICZ-dyrektor - tel. +48 94 311 32 74;
Kod CPV:79710000-4
Numer dokumentu:Z.271.01.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: