Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26430493 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu
Organizator:Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej -Curie
Adres: ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 322313576 wew.223, faks: 32 2315309
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania na podstawie art.2 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.)
Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej -Curie
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego w Gliwicach, Ul. Okrzei 20
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona
fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach,
ul. Okrzei 20.
Ochrona ta w szczególności polega na podejmowaniu działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobieganie
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałanie powstawaniu
szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych
na teren chroniony.
Ilość pracowników ochrony - 1 (jeden).
W ramach wykonywanych zadań stałej ochrony fizycznej w granicach ochranianego
obiektu do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprawdzanie uprawnień do przebywania w obiekcie i na terenie obiektu
Zamawiającego oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
2) wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo
stwierdzenia zakłócania porządku
3) niezwłocznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
4) ochrona przed włamaniem do obiektów,
5) ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów oraz dokumentów
będących własnością Zamawiającego,
6) interwencje wobec osób zakłócających porządek,
7) natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, ewentualnie
innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz niezwłoczne powiadamianie
odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń,
jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie,
8) zapewnienie wykonania, przez pracowników ochrony, poleceń upoważnionych
pracowników Zamawiającego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób i
ochrony mienia,
9) prowadzenie raportów z przebiegu służby w oparciu o zainstalowany na terenie GCE
system rejestrowania obchodów.
Miejsce i termin składania ofert: Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną
na: poczta@gce.gliwice.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do godz. 13.00 w dniu
15.01.2024
Termin składania:2024-01-15
Miejsce i termin realizacji:Czas trwania ochrony obiektu: w dni robocze od godz. 20:00 do godz. 5:00; w soboty
i niedziele od 17:00 do 7:00; w dni świąteczne - całą dobę.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025r.
Wymagania:6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna zawierać stawkę za 1 roboczogodzinę (netto) wraz z obliczoną stawką
VAT i ceną roboczogodziny brutto
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA WYBORU
OFERTY.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
o Wykonawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, co zostanie potwierdzone aktualnym
odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -
Zamawiający może samodzielnie zweryfikować spełnianie niniejszego warunku pobierając
wydruki z odpowiedniej bazy danych rejestrowych lub Wykonawca może dołączyć wydruk
odpisu do oferty;
III. kryteria oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: -
cena: 100 %
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: a)
oferowaną cenę należy podać w PLN,
b) cenę podaną w propozycji należy obliczyć uwzględniając cały zakres usługi określony w
oparciu o przedmiot zamówienia,
c) obliczona przez Wykonawcę cena propozycji powinna zawierać wszelkie koszty jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
d) cena podana przez zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres realizacji zamówienia.
e) zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.
f) zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych z wykonawcą, którego
propozycja została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo
Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie
Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny
zaproponowane w wybranej ofercie
IV. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) zał. nr 6 wzór ,,oferta"
2) zał. nr 8
3) zał. nr 9
VI. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod
nazwą:
Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach, ul. Okrzei 20
VII. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do
skorzystania z przedstawionej propozycji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią
na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów
umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z
wybranymi Oferentami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania
ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.
Kontakt:5. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Irena Łepkowska Tel. 322313576 wew.223 w godzinach 7:00 do 15:00, faks:
32 2315309 , administracja@gce.gliwice.pl
IX. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego
Irena Łepkowska - Kierownik gospodarczy
tel. 32 231 35 76 w 223
Źródło: Internet i własne
Załączniki: