Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19563038 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia
Organizator:POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax : (89) 642-98-00; tel.: (89) 642 98 61; fax: (89) 642 98 17
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 - wraz z przynależnym terenem.
Sekcja I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku
Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dalej Starostwo) przy ul. Jana III Sobieskiego 5
oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej (dalej CUP) w Ostródzie przy ul. Jana III
Sobieskiego 9 - wraz z przynależnym terenem, zgodnie z postanowieniami sekcji I, projektem
umowy (zał. nr 2 do siwz) oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
Dodatkowe przedmioty: -
3.
Usługi ochrony objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane będą
na dwóch posterunkach:
1) Posterunek pierwszy - budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie (cztery kondygnacje
plus piwnica) wraz z terenem przynależnym. Na parterze budynku w pokoju Nr 133
(Kancelaria Ogólna) znajdują się: system sygnalizacji pożaru SSP BOSCH z centralą
FPA - 5000, manipulator z podglądem telewizji przemysłowej.
1Służba na w/w posterunku pełniona będzie w następujących godzinach:
a) w dni robocze Zamawiającego: poniedziałek od godz. 16:00 do godz. 7:00 dnia
następnego; wtorek - czwartek od godz. 15:00 do godz. 7:00 dnia następnego; piątek
od godz. 15:00 do poniedziałku do godz. 8:00 (weekendy - całodobowo);
b) w dni świąteczne i wolne od pracy - całodobowo do godz. 7:00 pierwszego dnia
roboczego, chyba że pierwszym dniem roboczym jest poniedziałek - wówczas
do godz. 8:00.
2) Posterunek drugi - budynek Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie (dwie
kondygnacje) wraz z terenem przynależnym. W szatni przy wejściu głównym do budynku
umiejscowiony jest system sygnalizacji pożaru SSP BOSCH z centralą FPA-1200, manipulator
z podglądem telewizji przemysłowej.
Służba na w/w posterunku pełniona będzie w następujących godzinach:
a) w dni robocze Zamawiającego: poniedziałek od godz. 16:00 do godz. 7:00 dnia
następnego; wtorek - czwartek od godz. 15:00 do godz. 7:00 dnia następnego; piątek od
godz. 15:00 do poniedziałku do godz. 8:00 (weekendy - całodobowo);
b) w dni świąteczne i wolne od pracy - całodobowo do godz. 7:00 pierwszego dnia
roboczego, chyba że pierwszym dniem roboczym jest poniedziałek - wówczas
do godz. 8:00.
3) Posterunek pierwszy i drugi - na każdorazowe pisemne 1 żądanie Zamawiającego -
dodatkowa ochrona całodobowa (ok. 41 dni w roku). Żądanie pełnienia ochrony, o której
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający skieruje do Wykonawcy co najmniej na 3 dni
robocze przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi.
4) Posterunek pierwszy - ochrona sprawowana w dni robocze Zamawiającego:
w pn. w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz od wt. do pt. od godz. 07:00 do godz. 15:00 -
na pisemne żądanie Zamawiającego, w którym to żądaniu zostanie wskazany okres pełnienia
przedmiotowej ochrony. Żądanie pełnienia ochrony, o której mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiający skieruje do Wykonawcy co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym
rozpoczęciem realizacji usługi.
4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) założenie - najpóźniej w dniu przejęcia ochrony budynków przez Wykonawcę - systemu
transmisji sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych służących
do przesyłania alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z chronionych
budynków do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych.
Urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych
oraz sygnałów uszkodzeniowych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz.U. 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Niezbędne urządzenia zapewnia we własnym
zakresie Wykonawca i podlegają one demontażowi po zakończeniu realizacji przedmiotu
zamówienia. Sygnalizator przekazujący sygnał jest własnością Zamawiającego, natomiast
montaż przekaźnika, który będzie odbierał i wysyłał sygnał do straży pożarnej leży po stronie
Wykonawcy;
2) przeszkolenie pracowników ochrony z obsługi SSP centrali BOSCH FPA 1200 i 5000;
3) dokonywanie okresowych analiz oraz ocen stanu bezpieczeństwa chronionych budynków
wraz z terenem przynależnym i niezwłoczne informowanie pracownika wyznaczonego przez
Zamawiającego do nadzoru sprawowanej usługi ochrony, o zaistnieniu negatywnych zdarzeń
lub potencjalnych zagrożeniach;
4) podejmowanie niezbędnych interwencji (zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego lub mienia)
zgłaszanych przez pracowników ochrony, pracowników Starostwa, pracowników CUP
i/lub organizatorów imprez przeprowadzanych w obrębie chronionych budynków
oraz na terenie przynależnym, a także współdziałanie w tym zakresie z organizatorami
i obsługą techniczną. Zespól interwencyjny zobowiązany jest do przyjazdu na miejsce
zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut;

Przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5) dbanie o utrzymanie spokoju, ładu i porządku na terenie chronionych budynków
oraz na terenie przynależnym, w tym prowadzenie systematycznych obchodów chronionych
budynków i terenu przynależnego (nie rzadziej niż raz na 4 godziny);
6) dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie chronionych budynków
oraz na terenie przynależnym;
7) ochrona mienia Zamawiającego oraz wszelkich dóbr niebędących własnością
Zamawiającego, a znajdujących się w jego użytkowaniu;
8) sprawowanie dozoru nad samochodami zaparkowanymi na zamykanych częściach
parkingu Starostwa;
9) przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeniom na terenie chronionych budynków
oraz na terenie przynależnym, w tym:
a) bieżąca, ciągła obserwacja chronionych budynków oraz terenu przynależnego przez
pracownika ochrony wyposażonego w łączność radiową,
b) podejmowanie działań prewencyjnych wobec osób zakłócających porządek,
c) przeciwdziałanie wszelkim próbom naruszenia mienia oraz aktom wandalizmu,
d) zabezpieczanie zgodne z obowiązującymi procedurami miejsc ewentualnych zdarzeń
o charakterze przestępczym przed dostępem osób trzecich do czasu przyjazdu Policji;
e) bezzwłoczne powiadomienie Policji oraz osób wskazanych przez Zamawiającego
o wszelkich zdarzeniach mogących mieć charakter przestępczy oraz ścisła z nimi
współpraca,
f) ujęcie (o ile jest to możliwe i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników
ochrony) osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania
zatrzymanej osoby (osób) Policji;
10) kontrola stanu p-poż., w tym podejmowanie działań ochronnych w przypadkach takich,
jak pożar, zalanie wodą, itp.;
11) zamykanie drzwi wejściowych do chronionych budynków po godzinach urzędowania
Starostwa i CUP oraz ich otwieranie przed wznowieniem godzin urzędowania;
12) kontrola i egzekwowanie przestrzegania przez podmioty trzecie godzin użytkowania / najmu
sal konferencyjnych w budynku CUP po godzinach urzędowania CUP, zgodnie
z harmonogramem przekazanym pracownikom ochrony przez Zamawiającego;
13) codzienne sprawdzanie po godzinach urzędowania:
a) czy nikt w budynkach nie pozostał,
b) czy zostały zdane klucze do wszystkich zamykanych pomieszczeń,
c) czy wszystkie pomieszczenia są zamknięte, w tym okna,
d) czy wyłączono wszystkie urządzenia elektryczne oraz oświetlenie w pomieszczeniach,
e) czy wszystkie krany są podomykane;
f) czy gdzieś nie pozostały niedopałki papierosów, w tym w koszach na śmieci;
14) kontrolowanie ruchu pieszego i samochodowego na terenie przynależnym
do chronionych budynków,
15) włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego wg potrzeb;
16) prowadzenie książki pełnienia służby (odrębnie dla danego budynku) przeznaczonej
do rejestrowania zdarzeń mających wpływ na chronione budynki oraz zawierającej rejestr
osób przebywających w danym budynku poza godzinami pracy Zamawiającego, które
to książki będą znajdowały się w chronionych budynkach i będą udostępniane do wglądu
na każde żądanie Starosty Ostródzkiego, Wicestarosty Ostródzkiego lub innej upoważnionej
osoby;
17) zapoznanie pracowników dozoru z obowiązującymi na terenie chronionych budynków
przepisami BHP, przeciw pożarowymi, Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony
Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie oraz wytycznymi
Zamawiającego dotyczącymi ochrony.
5. Wymagania dotyczące pracowników ochrony 2 :
1) Usługę będącą przedmiotem zamówienia Wykonawca realizował będzie w składzie
osobowym niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi ochrony na najwyższym,
satysfakcjonującym Zamawiającego poziomie jakościowym, w tym czynności ochrony,

Przez pracowników ochrony rozumie się zarówno pracowników ochrony bezpośrednio wykonujących czynności,
o których mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 5-16, jak i kierownika ochrony oraz pracowników ochrony wchodzących w skład zespołu
interwencyjnego.
o których mowa w ust. 4 pkt 5 - 16, wykonywali będą pracownicy ochrony w liczbie
nie mniejszej niż 8 (w przeliczeniu na pełne etaty).
2) Kierownikiem ochrony musi być osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
3) Zespół interwencyjny muszą stanowić osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
4) Pracownicy ochrony muszą być pełnoletni, odpowiednio przeszkoleni, zdolni do pracy,
nieskazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, z zastrzeżeniem postanowień
pkt 2 i 3.
5) Pracownicy ochrony muszą być jednolicie umundurowani w sposób umożliwiający ich
identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego.
6) Pracownicy ochrony podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia są obowiązani
posiadać przy sobie legitymację pracownika ochrony fizycznej, kierownik ochrony oraz osoby
wchodzące w skład zespołu interwencyjnego muszą posiadać legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą
w taki sposób aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko
pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się
z treścią pouczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie osób i mienia.
7) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej.
8) Zespół interwencyjny musi dysponować odpowiednim pojazdem umożliwiającym
natychmiastową interwencję, być wyposażony w środki łączności wewnętrznej
i zewnętrznej oraz środki przymusu bezpośredniego dopuszczone do stosowania ustawą
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2418).
9) Pracownicy ochrony muszą być zobowiązani do:
a) przestrzegania zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego chronionych budynków,
w szczególności muszą znać zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia oraz muszą posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym;
b) śledzenia monitoringu telewizji przemysłowej oraz do włączania i wyłączania stref objętych
dozorem elektronicznym oraz do bezzwłocznego reagowania na zaistniałe alarmy;
c) zachowania tajemnicy mającej wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego i prowadzonych
przez niego spraw urzędowych, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu;
d) przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781) oraz Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Danych
Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.
10) Pracownicy ochrony muszą znać lokalizację wyłączników / zaworów dostarczanych mediów
aby w sytuacjach awaryjnych (pożar, zalanie) móc skutecznie przeciwdziałać potęgowaniu
strat.
11) Pracownicy ochrony w czasie pełnienia służby są obowiązani do wykonywania poleceń
Starosty Ostródzkiego, Wicestarosty Ostródzkiego lub innej upoważnionej osoby -
w zakresie porządku i pełnienia służby.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1) Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa
w ust. 4 pkt 5-16, bezpośrednio były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). W przypadku wygaśnięcia lub
rozwiązania stosunku pracy, z którymś z pracowników wykonujących usługi objęte umową
Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zatrudnienia w jego miejsce, innej osoby, która
będzie w dalszym czasie wykonywać usługi objęte umową. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie
do przedłożenia niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób, o których mowa w pkt 1, tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę;
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy 3 o pracę zatrudnionych
pracowników,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków
pracownika.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie
z pkt 2, oświadczenia i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników
bezpośrednio wykonujących czynności wyszczególnione w ust. 4 pkt 5-16.
4) Za każdorazowe nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego,
o którym mowa w pkt 2, że czynności mieszczące się w zakresie przedmiotu zamówienia,
o których mowa w ust. 4 pkt 5 - 16, bezpośrednio są wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy -
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę
poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę, w
przeliczeniu na ilość wymaganych etatów zgodnie z ust. 5 pkt 1.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 5, pokój nr 218 (sekretariat), nie później niż do dnia 28.07.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.07.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 220). 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Termin składania:2020-07-28
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po 01 września 2020 r. - od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wadium:10.000,00 PLN
Wymagania:Sekcja II. Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu
1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp (pkt 1 oświadczenia
stanowiącego zał. nr 2 do ogłoszenia);
2) nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy
z postępowania wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) - (pkt 2 oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do siwz).
2. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać koncesję uprawniająca go do podjęcia działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia.

Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO". Możliwe do zidentyfikowania winny pozostać tylko dane wymagane w § 3 ust. 6 pkt 2 siwz.
UWAGA:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 musi spełniać każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia,
do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób
i mienia w budynkach biurowych o powierzchni użytkowej minimum 5.000,00 m2, w systemie
pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, której zamierza
powierzyć obowiązki kierownika ochrony obiektów. Wskazana osoba musi być wpisana na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta
Głównego Policji oraz musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu
bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia.
U W A G A:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a - musi
spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
2) W przypadku powoływania się Wykonawcy na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum,
musi on wykazać, że nabył to doświadczenie poprzez osobiste wykonanie części zadania, na
którą się powołuje celem spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b - musi
spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub wspólnie ci Wykonawcy.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu - jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 12 - 22 ustawy Pzp (zał. nr 2 do ogłoszenia);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie sekcji II ust. 1 pkt 2. Wykonawca nie
jest obowiązany do złożenia dokumentu wskazanego w zdaniu pierwszym jeśli Zamawiający
może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn.
zm.);
3) ważną koncesję uprawniająca Wykonawcę do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(wzór wykazu usług - zał. nr 4 do ogłoszenia).
W przypadku powoływania się na usługę wykonywaną i jeszcze nie zakończoną, Wykonawca
musi wykazać, iż w zakresie zrealizowanej już części danego zamówienia, pełnił bezpośrednią
ochronę fizyczną osób i mienia w budynku biurowym o powierzchni użytkowej minimum
5.000,00 m2, w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych;
5) wskazanie osoby, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika ochrony
w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia tej osoby, a także zakresu wykonywanych przez tę
osobę czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (wzór wykazu osób -
zał. nr 5 do ogłoszenia).
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument wystawiony
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia);
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców -
Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w sekcji VI ust. 4 ogłoszenia, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 5; e-mail: przetargi@powiat.ostroda.pl, z zastrzeżeniem postanowienia sekcji V
ust. 1 ogłoszenia.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia i/lub treści
załączników do ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
7wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.07.2020 r.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia i/lub treści załączników do ogłoszenia wpłynął
po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 3.
6. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl.
Sekcja IV. Termin związania ofertą, wadium
1. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3) Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.07.2020 r. do godz. 10:00:
1) w formie pieniądza: przelewem na konto:
PKO BP O/Gdańsk nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu
28.07.2020 r. o godz. 10:00.
2) w innych formach, tj.: poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299)
- należy złożyć w pokoju nr 418 (III piętro - Biuro Zamówień Publicznych).
W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki
z siedzibą w Ostródzie 14 - 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, muszą być bezwarunkowe
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium

określonymi w ust. 3.
3. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w sekcji IX ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w sekcji II ust. 3 pkt 1-5, ust. 4 i ust. 6
lub pełnomocnictw, o których mowa w sekcji II ust. 5 pkt 2-3, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w sekcji IX ust. 2 pkt 3 ogłoszenia, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
4. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane w sekcji
V ust. 7 pkt 2 ogłoszenia.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym będzie przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt 1.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Sekcja V. Opis sposobu przygotowywania ofert
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i załączników do ogłoszenia.
Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji II ust. 3, 4 i 5
ogłoszenia.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały,
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
7. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:
1) nazwą i adresem Wykonawcy;
2) tytułem: ,,Oferta na bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Starostwa
Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum
Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 - wraz
z przynależnym terenem ".
8. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę
(osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki.
W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania
do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być
złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Sekcja VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia sekcji I ogłoszenia.
2. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające
z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
4. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
oraz wszelkie należne podatki i opłaty, w tym także podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie
koszty wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogących mieć
wpływ na koszty realizacji przedmiotu zamówienia, o zmianie których Wykonawca, działając
z należytą starannością, mógł podjąć wiedzę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania
i złożenia oferty oraz do podpisania umowy.
6. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

Sekcja VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1)
2)
cena - 80 %;
doświadczenie kierownika ochrony - 20 %
Ad. 1 ) W kryterium ,,ceny", ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru:
C N
C = C B x 10,00 pkt x 80 %,
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,cena";
C N - najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;
C B -cena ofertowa badanej oferty.
Ad. 2) W kryterium ,,doświadczenie kierownika ochrony", ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru:
D B
D = D M x 10,00 pkt x 20 %,
gdzie:
D - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,doświadczenie kierownika
ochrony";
D B - doświadczenie w kierowaniu bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia w budynkach
biurowych o powierzchni użytkowej minimum 5.000,00 m2, posiadane przez kierownika ochrony
wskazanego w badanej ofercie, wyrażone w pełnych latach, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy
złożonym w wykazie osób (zał. nr 5 do ogłoszenia);
D M - najwyższe doświadczenie w kierowaniu bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia
w budynkach biurowych o powierzchni użytkowej minimum 5.000,00 m2, posiadane przez
kierownika ochrony wskazanego spośród badanych ofert, wyrażone w pełnych latach, zgodnie
z oświadczeniem danego Wykonawcy złożonym w wykazie osób (zał. nr 5 do ogłoszenia).
W przypadku wskazania w wykazie osób, o którym mowa w sekcji II ust. 3 pkt 5 ogłoszenia
(zał. nr 5 do ogłoszenia) więcej niż 10 lat doświadczenia w kierowaniu bezpośrednią ochroną
fizyczną osób i mienia w budynkach biurowych o powierzchni użytkowej minimum 5.000,00 m2
posiadanego przez kierownika ochrony wskazanego w danej ofercie, Zamawiający do oceny ofert
w kryterium ,,doświadczenie kierownika ochrony" przyjmie maksymalnie 10 lat.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, wg wzoru:
O = C + D,
gdzie:
O - ostateczna ocena badanej oferty;
C - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,ceny";
D - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,doświadczenie kierownika
ochrony".
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiać będzie taki sam bilans kryterium ,,ceny" i ,,doświadczenia kierownika ochrony",
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Sekcja IX. Badanie ofert- korekta omyłek
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty (w tym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny), oświadczeń,
dokumentów i pełnomocnictw, lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy oświadczeń,
dokumentów i pełnomocnictw.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem i/lub załącznikami do ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 2 pkt 3, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
Sekcja X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
http://bip.powiat.ostroda.pl.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę
zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia.
4. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym Wykonawcy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest:
1) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w sekcji XI ogłoszenia;
3) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej,
aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone
w związku z ochroną osób i mienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.

Sekcja XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku dopuszczonych przez Zamawiającego
formach, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
7. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do
przedłużenia jego ważności.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego, że usługa będąca przedmiotem
zamówienia została należycie wykonana.
9. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

XII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega aby kluczowe części zamówienia były osobiście wykonywane
przez Wykonawcę, tj. czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej, o których mowa
w sekcji ust. 4 pkt 5-16 ogłoszenia.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie sekcji II ust. 1 pkt 1 i 2 ogłoszenia, oraz że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w sekcji II ust. 2 pkt 1 i 2 ogłoszenia. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, która:
1) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami;
2) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem sekcji IX ust. 2 pkt 3 ogłoszenia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie postanowień sekcji
IX ust. 2 ogłoszenia;
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w sekcji IX ust. 2 pkt 3 ogłoszenia;
7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji IV ust. 1 pkt 2 i 4 ogłoszenia,
na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w sekcji VIII ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia stało się niezasadne;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, tj. usług polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia
w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5
oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 -
wraz z przynależnym terenem, w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do maksymalnie
31 marca 2023 r.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://bip.powiat.ostroda.pl, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie
nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej
http://bip.powiat.ostroda.pl informację o nieudzieleniu zamówienia.
Uwagi:XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 ,,RODO"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie,
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel/fax : (89) 642-98-00; fax: (89) 642 98 17; adres
e- mail: przetargi@powiat.ostroda.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest Pan Piotr
Grobis, adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Bezpośrednia ochrona fizyczna osób
i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie (dalej Starostwo) przy ul. Jana III
Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej (dalej CUP) w Ostródzie przy
ul. Jana III Sobieskiego 9 - wraz z przynależnym terenem"; znak sprawy: ZP-AN.272.5.2020,
prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp
b) zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia, o którym mowa w lit. a;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię
i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, kwalifikacje zawodowe, posiadane doświadczenie,
adres zamieszkania, zakres wykonywanych czynności w ramach postępowania, o którym mowa
w pkt 3 lit. a oraz zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku
prowadzonego postępowania;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3 i 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy
składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane
z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania;
b) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.);
c) podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec
Powiatu Ostródzkiego.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym przez okres niezbędny
do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia (w tym także przez okres
niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez
okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
z późn. zm.);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10)
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO".
12) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
13) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
14) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
Kontakt:godziny pracy: w pn. w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz od wt. do pt. od godz. 07:00
do godz. 15:00.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Inspektor Anna Malisz - adres e-mail:
przetargi@powiat.ostroda.pl.
Kod CPV:79.71.00.00-4
Numer dokumentu:ZP-AN.272.5.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: