Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17776032 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Budowa kanalizacji deszczowej
Organizator:Gmina Świdnica
Adres: Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. świdnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 327 31 15.
E-mail:
Opis:Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Słone

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka gminnej kanalizacji deszczowej w m. Słone, w
ulicach Słonecznej; Krótkiej i Spokojnej oraz działce przyległej do ulicy Objazdowej. Celem
inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych spływających z istniejących
nawierzchni, w szczególności na włączeniu ulic: Krótkiej i Spokojnej. Kanalizacja została
zlokalizowana w miarę możliwości w pasach drogowych poza jezdniami na działkach nr 365/4;
135; 142/1; i 225/2 obręb Słone. Odbiór wód deszczowych i roztopowych przez istniejącą
kanalizację 0 600 mm w ulicy Słonecznej i Objazdowej, możliwy będzie poprzez
wybudowanie studzienki włączeniowej 01200 na działce 365/4. Istniejąca kanalizacja
odwadnia nawierzchnię/zlewnię poprzez otwarty wlot na działce nr 225/2 w ulicy Spokojnej.
Z uwagi na częste podmywanie i zalewanie nawierzchni oraz poboczy konieczne jest
równomierne rozmieszczenie wpustów ulicznych na terenie całej zlewni.
2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie roboty
budowlane należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do
Formularza rozeznania cenowego.
2.2. UWAGA: Załączone przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w
ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.3. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub
wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują
dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić
do zamawiającego o wyjaśnienie.
2.4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Należy
traktować je jako przykładowe. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości,
funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi
materiałami. Zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
2.5. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże
się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed
zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i
nadzoru inwestorskiego strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres
robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie
do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz złożyć w Urzędzie Gminy
Świdnica lub przesłać e-mailem na adres a.korotczuk@swidnica.zgora.pl w terminie do dnia
19.08.2019r. do godz.15.00.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia 15.11.2019.
Wymagania:do umowy.
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
2.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia
wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia
podpisania umowy.
2.7. W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia
kosztów tego nadzoru.
2.8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu protokołów odbioru z
zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji
projektowej.
2.9. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.:
a) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,
b) wykonywanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości
realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich
protokołów,
c) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru
z właścicielami sieci uzbrojenia terenu,
2.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a
także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek
prowadzonych robót.
2.11. Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i doświadczenie, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do
Formularza rozeznania cenowego.
b) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
c) Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu
zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
d) Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
e) Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
f) Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz
naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.
g) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w
oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
h) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
i) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający
ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
7. Warunki płatności: po wykonaniu całości zamówienia, do 21 dni od złożenia faktury
Zamawiającemu.
8. Kryteria oceny oferty:
a) Cena oferty (brutto) - waga (znaczenie) - 60%
b) Okres gwarancji - waga (znaczenie) - 40%
9. Opis sposobu oceny ofert.
a) Za kryterium ceny punkty liczone będą następująco
Cena minimalna brutto
Cena badana brutto x 100x 60% ilość punktów
Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 60 pkL
b) Ocenie podlega okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku, gdy
wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający w celu
obliczenia punktów przyjmie okres 60 miesięcy.
W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, będzie to równoznaczne
z nieudzieleniem gwarancji.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze
wzorem:
okres gwarancji oferty badanej
liczba punktów oferty badanej =.................................................... x 100 x 40 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
jednak nie więcej niż 60 miesięcy
Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 40 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy na pisemny wniosek każdej ze stron
umowy, tj. wszystkie warunki zmian do umowy powinny być zgodne z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych
11. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
poprzez złożenie oświadczenia.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku
poprzez złożenie oświadczenia.
12. Wykluczenia wykonawcy.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania,
a jego oferta zostanie odrzucona.
a jego oferta zostanie odrzucona.
Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia - w
załączeniu.
13. Dokumenty wymagane w ofercie Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia
i dokumenty:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty - Załącznik nr 1,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia - Załącznik nr 2,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
14. Wybór oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w
zaproszeniu i przekaże informację o wyborze lub unieważnieniu postępowania wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli ofertę oraz umieści na swojej stronie internetowej.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Kontakt:6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Arkadiusz Korotczuk, Agnieszka Mrozik
tel. 68 327 31 15
Kod CPV:45000000-7
Źródło: Internet i własne
Załączniki: