Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20666780 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-03
Przedmiot ogłoszenia:Budowa alejek z kostki betonowej
Organizator:Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28
E-mail:
Opis:Budowa alejek na cmentarzach komunalnych
zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na wykonanie alejek z kostki betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego Wilkowyja przy Ul. Cienistej w Rzeszowie,
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa alejek na cmentarzach komunalnych".
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie alejek z kostki betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego Wilkowyja przy Ul. Cienistej w Rzeszowie,

zgodnie z załączonymi przedmiarami i załącznikami graficznymi.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na ,,Budowę alejek

na cmentarzach komunalnych". Nie otwierać przed 12 lutego 2021 r. godz. 15:00.
Przed złożeniem oferty proponuje się dokonać wizji lokalnej w terenie.

Oferty, które wpłyną do ZZM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-02-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:

do 60 dnia od dnia podpisania umowy
Wymagania:Kryterium wyboru oferty - 100 % cena:
Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę brutto w stosunku do złożonych ofert.

Termin płatności faktury:

Do 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury (rachunku).
Obowiązki Wykonawcy:

Określa wzór umowy.

Wymagania wobec Wykonawcy:
Warunki udziału:
Doświadczenie:
Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania w zakres których wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 każda.
Potencjał Kadrowy:
Wykonawca ma wykazać, ze dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą przynajmniej:
a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimum w ograniczonym zakresie,
b) Doświadczenie zawodowe - wykazanie się kierowaniem co najmniej jednym

c) zadaniem w zakres którego wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m2,
d) Aktualne członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Termin związania z ofertą: 30 dni

Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełnione przedmiary
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania
( oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą ... w zakres którego wchodziło wykonanie...., poświadczenie od zamawiającego),
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie i uprawnienia kierownika robót
( oświadczenie o kierowaniu zadaniem pod nazwą ... w zakres którego wchodziło wykonanie...., oświadczenie o posiadanych uprawnieniach),
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kontakt:Osoby do kontaktu: Jacek Jurkowski, tel.: (17) 748 37 42. Franciszek Łach, tel.: (17) 748 37 41
Numer dokumentu:ZO.702.1.2021.JJ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: