Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-01
Przedmiot ogłoszenia:Budowa budynku
Organizator:Galvano-Partners Sp. z o.o. Sp. k[UNIEWAŻNIENIE]
Adres: Dąbrowskiego, 238, 93-231 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:725125001
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41082
Opis:BUDOWA BUDYNKU CBR - w formule generalnego wykonawcy
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0169/19 - Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacji produktowych, w celu wydłużenia żywotności kąpieli pasywacyjnych, poprzez zredukowanie wpływu zanieczyszczeń jonowych na spadek odpor

Część 1
Budowa budynku CBR

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule generalnego wykonawstwa wszystkich robót budowlano-montażowo-instalacyjnych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie nowego budynku produkcyjnego z częścią badawczo-rozwojową w Łodzi przy Ul. Czerwcowej na działce o numerze 171 w obrębie G-43. Budynek. Budynek zaprojektowano z podziałem na dwie części. Frontowa część stanowić będą powierzchnie biurowe i laboratoryjne i będzie to część 4-kondygnacyjna. Tylna część budynku (jednokondygnacyjna) zostanie zagospodarowana na powierzchnie badawcze. Powierzchnia zabudowy 520 m2, powierzchnia użytkowa 905 m2, kubatura łączna 6884 m3, powierzchnia inwestycji: 1026 m2.
W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie następujących prac:
o Prace ogólnobudowlane związane z wniesieniem budynku (roboty ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe, montażowe)
o Wykonanie elewacji zewnętrznych wraz z odwodnieniem dachu
o Wykonanie pokrycia dachowego
o Montaż wyposażenia technicznego (m.in. winda, system przeładunkowy, schody techniczne, klapa dymowa, podkonstrukcje pod urządzenia wentylacyjne)
o Prace wykończeniowe w części biurowej do stanu developerskiego, tj. wykonanie posadzek i tynków:
o Wykonanie posadzki przemysłowej w hali i posadzek jastrychowych w biurach
o Wykonanie niezbędnych utwardzeń terenu, zagospodarowanie części zielonych i wykonanie ogrodzenia
o budowa przyłączy i sieci zewnętrznych z doprowadzeniem ich do wnętrza budynku do poziomu posadzek
o Wykonanie niezbędnych przejść i otworów w przegrodach budowlanych pod instalacje oraz koordynacja prac budowlanych z branżami instalacyjnymi
o Udostępnienie placu budowy dla pozostałych firm wykonawczych i przygotowanie utwardzonego terenu pod ich zaplecza sanitarno-socjalne
o Kompletne instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne,
o Kompletne instalacje niskoprądowe,
o Kompletne instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja, wod-kan, węzeł cieplny),
o dostawa i montaż stolarki otworowej wewnętrznej i zewnętrznej
o prace wykończeniowe w części biurowej
Wymaga się, aby oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne w wycenie usługi. Koszt ewentualnych oględzin miejsca budowy ponosi oferent. Termin wizji lokalnej do ustalenia z zamawiającym. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, m.in.:
o koszty robocizny i inne osobowe,
o koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych,
o koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej,
o koszty sprzętu, transportu i narzędzi,
o koszty ewentualnych podwykonawców,
o koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych, biurowych
o koszty opracowania projektów wykonawczych, tymczasowych organizacji ruchu
o koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy,
o koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk,
o koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.
o inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia
W przypadku ujęcia w dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazane jest pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przyjęcia do oferty innych producentów niż wskazano w projekcie, należy wyszczególnić te elementy i podać proponowane zamienniki wraz z krótkim opisem.
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie rozwiązań technicznie równoważnych w stosunku do projektowych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektantów obiektu, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru budowlanego. Koszty opracowania dokumentacji zamiennych w związku z proponowanymi zmianami leżą po stronie Wykonawcy.
Szczegółowy zakres prac został wskazany w tabeli pomocniczej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki dostępne u Zamawiającego. Kontakt skowalczyk@galvanopartners.pl
1. Projekt budowlany i wykonawczy
2. Projekty przyłączy
3. Formularz ofertowy
4. Tabela pomocnicza z opisem zakresu prac
5. Pozwolenie na budowę
Okres gwarancji
Wykonawca powinien udzielić gwarancji/rękojmi Minimum 36 miesięcy na roboty budowlano-montażowe, 24 miesiące na urządzenia techniczne.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-18
Termin składania:2021-04-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Górna
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-05-04
Koniec realizacji
2021-11-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Przekazanie placu budowy: w momencie podpisania umowy.
Rozpoczęcie prac budowlanych: do 2 tygodni od momentu podpisania umowy i przekazania placu budowy.
Sugerowane zakończenie prac budowlanych i przekazanie dokumentacji powykonawczej: 7 miesięcy od momentu przekazania placu budowy .
Początek planowany: pierwszy tydzień maja 2021 r.
Koniec prac budowlanych: 7 miesięcy od momentu przekazania placu budowy
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do 15.01.2022 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Wprowadzenie zmian w umowie zależy wyłącznie od Zamawiającego.
Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego,
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, np. w zakresie: harmonogramu i okresu realizacji umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Wykonawca zapewni nadzór nad prowadzonymi pracami poprzez uprawnionego kierownika budowy i w razie konieczności kierowników robót branżowych przez cały okres trwania inwestycji, od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Oferent powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat zrealizował we własnym zakresie w pełni przynajmniej 2 inwestycje obejmujące prace i roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. budowa obiektu przemysłowego z częścią biurową o powierzchni użytkowej ok. 1000 m2 w konstrukcji prefabrykowanej stalowej lub żelbetowej o wartości zapytania). W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent zobligowany jest przedłożyć wraz z formularzem ofertowym wykaz wykonanych zadań wraz z podaniem ich rodzaju, parametrów charakterystycznych (powierzchnia, dane geometryczne, kubatura, rodzaj konstrukcji), wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że ww. zadania zostały wykonane w sposób należyty (np. podpisane obustronnie protokoły końcowe odbioru prac, oświadczenia (referencje) klienta, uzyskane pozwolenia na użytkowanie zbudowanych obiektów)
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy w stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego; posiadający polisę OC dot. wykonywanej działalności nie niższą niż wartość oferty. Których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający, w celu zabezpieczenia wykonywanych prac, będzie wymagał poniższych form zabezpieczenia:
o Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy netto (treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być uzgodniona z Zamawiającym przed jej zawarciem)
o Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w okresie trwania gwarancji w wysokości 2% wartości umowy netto (treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być uzgodniona z Zamawiającym przed jej zawarciem)
o Polisa CAR/EAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) z sumą ubezpieczenia o wartości co najmniej równej wartości oferty (treść polisy CAR/EAR powinna być uzgodniona z Zamawiającym przed jej zawarciem)
Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę Wykonawcy oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
- termin realizacji zamówienia;
- cenę wyszczególnioną dla każdego zakresu robót (wartości netto oraz brutto) oraz cenę łączną;
- oferowany okres gwarancji w miesiącach (okres gwarancji powinien się rozpoczynać od momentu zaakceptowania odbioru końcowego całości prac będących przedmiotem zamówienia. (UWAGA: od Oferenta oczekuje się zaoferowania okresu gwarancji minimum 36 miesięcy na roboty budowlano-montażowe, 24 miesiące na urządzenia techniczne. 3 letniego okresu gwarancji. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż wymagany zostaną odrzucone);
- odniesienie do wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu pozwalające określić spełnienie lub niespełnienie poszczególnych z nich;
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert). Oferty z krótszym terminem niż wymagany zostaną odrzucone;
- podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy i pieczątkę firmową.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
5. W celu zapewnienia kompletności oferty zalecane jest wypełnienie tabeli z załącznika nr 4 jako uszczegółowienie oferty z formularza ofertowego
Wszelkie ewentualne pytania do treści niniejszego ogłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Ofertę można składać:
- osobiście, w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy biura.
- listownie lub kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego),
- pocztą elektroniczną na adres skowalczyk@galvanopartners.pl
- za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Dysponowanie sprzętem własnym do prowadzenia prac ziemnych, żelbetowych i montażowych tj. koparka kołowa lub gąsienicowa, koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, podnośnik teleskopowy, zagęszczarka płytowa, szalunki. . Zatrudnienie min. 30 osób pracowników fizycznych w firmie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Lista przyjętych zamienników produktowych i rozwiązań zamiennych technicznych względem rozwiązań projektowych
2) uzupełniony formularz ofertowy
3) Lista zrealizowanych obiektów w przeciągu ostatnich 3 lat
4) dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych obiektów (kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem)
5) skan opłaconej polisy OC od prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000 zł z potwierdzeniami opłat.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG
7) Kserokopia uprawnień kierownika budowy wraz z oświadczeniem o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa
8) Oświadczenie podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego o odbyciu obowiązkowej wizji lokalnej na terenie budowy
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-01
Data ostatniej zmiany
2021-04-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 90%
Cena (C) - maksymalnie 10 punktów
C=(Cmin : Co)*90 pkt
Cmin - najniższa cena ofertowa netto spośród ofert podlegających ocenie
Co - cena netto oferty ocenianej
Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na udzielone prace 10%
Gwarancja (G) - maksymalnie 10 punktów
G=(Go:Gmax )*10 pkt
Gmax - najdłuższa gwarancja powyżej wymaganego minimum spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Go - gwarancja powyżej wymaganego minimum w ofercie ocenianej
Długość gwarancji należy podać w miesiącach
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sylwia Kowalczyk-Dębska
tel.: 725125001
e-mail: Skowalczyk@galvanopartners.pl
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:2021-8987-41082
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-04-02 15:40
Unieważnienie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41082

Ogłoszenie nr 2021-8987-41082
BUDOWA BUDYNKU CBR - w formule generalnego wykonawcy
Status ogłoszenia: Anulowane

Termin składania ofert

2021-04-18

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-01

Data ostatniej zmiany

2021-04-01

Planowany termin podpisania umowy

2021-04