Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Budowa budynku gospodarczo-garażowego
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o
Adres: ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kwidzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 278 20 32
E-mail:
Opis:,,Budowa budynku gospodarczo-garażowego m. Prabuty, dz. Nr 21, obręb 3, KOB nr HI " w miejscowości Prabuty, ul. Kwidzyńska 15, Grnina Prabuty, Powiat Kwidzyński
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garażowego 4-ro stanowiskowego niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego z dachem płaskim o powierzchni zabudowy 126,30 m2, powierzchni użytkowej 104,00 m2, kubaturze budynku 653,00 m3.
2) Zakres prac obejmuje w szczególności:
-- przygotowanie placu budowy tj. demontaż wiat stalowych, transport elementów stalowych do najbliższego punktu skupu złomu, rozbiórka posadzki betonowej wraz z utylizacją gruzu,
-- roboty ziemne,
-- wykonanie nowych murów, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego oraz zabudów elementów drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi i wykonanie sufitu podwieszanego,
-- wykonanie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej,
-- malowanie ścian i sufitów oraz montaż stolarki drzwiowej i okładzin ściennych i podłogowych,
-- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, w tym:
-- Projekt budowlano-wykonawczy
-- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i treścią zawartej umowy.
5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych.
6) Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Forma, miejsce i tenriin złożenia oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na Formularzu ofertowym,
2) ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o. w Prabutach, ul. Kwidzyńska 15, w sekretariacie, w terminie do 31 maja 2019 roku do godz. 10.00
3) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:
,, NIE OTWIERAĆ"
,,Budowa budynku gospodarczo-garażowego m. Prabuty, dz. Nr 21, obręb 3, KOB nr BI" w miejscowości Prabuty, ul. Kwidzyńska 15, Grnina Prabuty, Powiat Kwidzyński
4) oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
5) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:11. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 maja 2019 roku o godz.10.30, w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-05-31
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od podpisania umowy.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
-- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie , iż: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu sWadania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty budowane polegające na wznoszeniu budynków o kubaturze nie mniejszej niż 500,00 m3 i o wartości co najmniej 100 000,00 zł każda.
3) posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj.:
-- Wykonawca winien dysponować osobą która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
-- Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
5. Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2) Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 2 do Zaproszenia potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia
3) Referencje, poświadczenia, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień, wskazanych w Wykazie wykonanych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz informacją o ich prawidłowym ukończeniu
4) Wykaz osób - Załącznik Nr 3 do Zaproszenia - potwierdzający dysponowanie Kierowrdkiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia
5) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego przez Wykonawcę ubezpieczenia oc z tytułu prowadzonej działalności
6) Kosztorys ofertowy
2) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z warunkami zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowywania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub e-mailem.
3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przeprowadzonym postępowaniem oraz zamieści je na stronie internetowej firmy www.pewik.pl.
4) Zamawiający udziela odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) W ofercie należy podać cenę ryczałtową za całość zamówienia. Cena oferty zostanie wyliczona przez Zleceniodawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie projektu budowlanego załączonego do zaproszenia do składania ofert.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej.
3) Kosztorys ofertowy należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej.
4) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT 23 %, brutto,
5) Cena ofertowa jest ceną podaną na Formularzu ofertowym - Załącznik 1 do Zaproszenia,
6) Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy.
8. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100 %.
9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru.
12. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania i warunki udziału postępowaniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pewik.pl
14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego,
2) warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie oświadczenia kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące osoby, która będzie sprawowała funkcję Kierownika budowy,
3) Nieusprawiedliwione nie stawienie się Zleceniobiorcy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od podpisania umowy.
Kontakt:1) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK" Sp. z o.o., Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 32, e-mail: sekretariat@pewik.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Prezes Zarządu - Mariusz Kubich.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: