Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Budowa budynku handlowo-usługowego
Organizator:KWIACIARNIA ATUT ANNA KEMPA-GAŁUSZKA
Adres: Cieszyńska 396, 43-382 Bielsko-Biała
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bielsko-Biała
Państwo: Polska
Telefon / fax:664197212
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1634
Opis:Roboty budowlane

Poprawa konkurencyjności na rynku florystycznym

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Budowę budynku handlowo-usługowego w stanie surowym 1 szt. (wykonanie prac budowlanych wraz z materiałem) wraz z obsługą geodezyjną
Budowa budynku handlowo-usługowego w stanie surowym (wykonanie prac budowlanych wraz z materiałem)
CPV: 71355000-1; Usługi pomiarowe
Nazwa przedmiotu zamówienia: obsługa geodezyjna
Podst. parametry techn.:
Wydatek obejmuje koszty związane z wybudowaniem budynku usługowo-handlowego w stanie surowym na potrzeby niniejszego projektu. Koszty te obejmują koszty niezbędnych materiałów i usługi budowlanej. Zgodnie z uproszczonym kosztorysem budowlanym w ramach wydatku Budowa budynku handlowo-usługowego w stanie surowym przewiduje się wykonanie następujących prac wraz z materiałami:
- roboty ziemne i izolacyjne (w tym materiały z grupy kruszyw, piasku i materiałów izolacyjnych)
- wykonanie stanu zero budynku (w tym materiały z grupy beton, płyty, zbrojenie, materiały na ściany, wieńce i stropy żelbetonowe)
- wykonanie stanu parter + dach (w tym materiały z grupy materiały do budowy ścian murowych, kominów i wentylacji, nadproża, belki, zbrojenie, deski, więźba, materiał ociepleniowy, papa, blacha do obróbki blacharskiej).
W wyniku realizacji powstanie budynek dwukondygnacyjny (parter, przyziemie) o łącznej powierzchni zabudowy 178 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 250 m2. Długość całkowita budynku wyniesie 15,00 m, zaś szerokość całkowita 12,20 m. Wysokość budynku od poziomu terenu istniejącego przy wejściu głównym do najwyższego punktu dachu wynosić będzie 7,22 m. Rzędna zera wg projektu wynosi 360,60 m n.p.m. Budynek zaprojektowano w nowoczesnej zwartej bryle z dachem pulpitowym (3,6 st.). Na poziomie parteru od strony południowej o powierzchni łącznej 153 m2 zaprojektowano salę sprzedażą (97m2), magazyn (30m2), WC i pomieszczenie socjalne. Na kondygnacji przyziemia znajduje się pomieszczenie magazynu o powierzchni 97 m2. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się będzie z zewnątrz. Wydatek jest konieczny do poniesienia z uwagi na zaplanowane w ramach projektu wybudowania własnego nowego budynku w miejsce starego, przeznaczonego do rozbiórki.
Lokalizacja przedsięwzięcia:
na działce o nr 157/4 położonej w Bielsku-Białej obręb Wapienica, przy Ul. Twórczej 2.
Pomiary geodezyjne dla potrzeb budowy.
Wydatek obejmuje koszty obsługi geodezyjnej związanych z pracami budowlanymi - na etapie ich rozpoczęcia. Obsług ta jest niezbędna i bezpośrednio związana z projektem, ponieważ dotyczy w całości mającego powstać nowego budynku w całości przeznaczonego na potrzeby realizacji projektu.
Załączone zapytanie ofertowe jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia, gdzie zawarte są szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków udziału i zasad składania i oceny ofert - prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
Okres gwarancji
nie mniej niż 36 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-29
Termin składania:2020-09-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Gmina
Bielsko-Biała
Miejscowość
Bielsko-Biała
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-10-01
Koniec realizacji
2021-01-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0394/20 - Poprawa konkurencyjności na rynku florystycznym
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem (w szczególności w zakresie terminu realizacji umowy, zwłaszcza ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie poszczególnych prac), że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty.
Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
- posiadają i utrzymują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- w roku 2019 zrealizowali przynajmniej jedną umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
- zatrudniają przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub właściciel firmy posiada uprawnienia kierownika budowy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
- posiadają i utrzymują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- w roku 2019 zrealizowali przynajmniej jedną umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
- zatrudniają przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub właściciel firmy posiada uprawnienia kierownika budowy
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
- posiadają i utrzymują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- w roku 2019 zrealizowali przynajmniej jedną umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
- zatrudniają przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub właściciel firmy posiada uprawnienia kierownika budowy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
- posiadają i utrzymują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- w roku 2019 zrealizowali przynajmniej jedną umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
- zatrudniają przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub właściciel firmy posiada uprawnienia kierownika budowy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
- posiadają i utrzymują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
- w roku 2019 zrealizowali przynajmniej jedną umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
- zatrudniają przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub właściciel firmy posiada uprawnienia kierownika budowy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań - zgodnie z załącznikiem nr 1, o którym mowa także w pkt. VI.1 niniejszego zapytania oraz oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2) o:
o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego i o zgodności przedmiotu zamówienia co do wszystkich parametrów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dostarczoną dokumentacją techniczną
o o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; o posiadaniu odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
o o posiadaniu i utrzymywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia, z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
o o realizacji w roku 2019 przynajmniej jednej umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości min. 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
o o zatrudnianiu przynajmniej jednego kierownika budowy z uprawnieniami lub o posiadaniu tych uprawnień przez właściciela firmy
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Dodatkowe warunki udziału - jeśli są stawiane wynikają z załączonego zapytania ofertowego, które stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia - prosimy o zapoznanie się z jego treścią i szczegółami.
(warunkiem udziału jest dostarczenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią).
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Termin otwarcia ofert: 29-09-2020 godz. 11.00
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-08-26
Data ostatniej zmiany
2020-08-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Najniższa cena całkowita netto (znaczenie: 80%)
Punkty w ramach kryterium "najniższa cena całkowita netto" będą przyznawane wg następującej
metodologii (stosunek Ceny minimalnej z oferty i Ceny z oferty rozpatrywanej pomnożony przez 100 i
pomnożony przez 80%)
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas realizacji umowy (znaczenie 20%)
Punkty w ramach kryterium "Czas realizacji umowy" będą przyznawane wg następującej
metodologii (stosunek najkrótszego Czasu realizacji umowy w zbiorze ofert i Czasu realizacji umowy z oferty
rozpatrywanej pomnożony przez 100 i pomnożony przez 20%)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Kempa-Gałuszka
tel.: 664197212
e-mail: ania.atut@gmail.com
Kod CPV:45213112-1, 71355000-1
Numer dokumentu:2020-1692-1634
Źródło: Internet i własne
Załączniki: