Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Budowa chodnika
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Adres: Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 675-00-22, tel. 675-00-25
Opis:Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz w miejscowości Barycz
Miejsce i termin składania ofert: 1.1. Propozycję cenową należy złożyć w Sekretariacie ZDPw Przemyślu nr 53 I p. osobiście , pocztą lub faxem w terminie do dnia 22-06-2018 GODZ.13:00
Termin składania:2018-06-22
Miejsce i termin realizacji:3.Wymagany termin realizacji umowy do dnia 31-07-2018
Wymagania:- wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z n/w dokumentami:
a)- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżEli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie; wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopię dokumentu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać propozycję przed upływem terminu jej składania. 1.2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi : . uwzględniać wszystkie zobowiązania ,
- być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- obejmować całość zamówienia ( w cenę należy wliczyć wartość dostawy/usługi/roboty budowlanej w oparciu o ceny jednostkowe i przewidYwane ilości ujęte dla przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT)
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązując.", przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji Zamawiający przyjmie kryterium : cena - 100 %
2.0pis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, będący jednocześnie formularzem propozycji cenowej,
Wykonawcę, którego propozycja cenowa zostanie wybrana , Zamawiający powiadomi o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: