Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Budowa chodnika
Organizator:Gmina Orońsko
Adres: Szkolna 8, 26-505 Orońsko
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. szydłowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 48 618 59 22., 48/ 618 59 00,tel.: 48 618 59 00 -10, fax: 48/ 618 59 59
E-mail:
Opis:Budowa chodnika
przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej
2. Realizacja zadania obejmuję następujące roboty:
a. roboty ziemne:
- chodnik ok. 28 m3
- wjazdy ok. 11 m3
b. zerwanie wjazdów betonowych - ok. 60 m2
c. podbudowa z kruszywa 0/31.5 gr. 10 cm chodnik - ok. 110,50 nr
d. podbudowa z kruszywa 0/63 gr. 15 cm wjazd - ok. 56 m2
e. krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem - ok. 79 m.b.
f. obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem - ok. 76 m.b.
g. kostka betonowa gr. 6 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - ok. 110,50 m2
h. kostka betonowa gr. 6 cm czerwona na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - ok. 56 nr
i. rura przepustowa 0 300 - ok. 14 m.b.
j. ścianki oporowe do przepustu - ok. 4 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 10.00, w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, pok. Nr 2 (sekretariat) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: inwestycje@oronsko.pl
Termin składania:2020-07-10
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia - do 31 sierpnia 2020 r.
Wymagania:3. W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszej wizji lokalnej w celu dokonania dokładnego obmiaru.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procedurze oceny.
V. Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena, kryterium wagowe: 100 %.
VI. Warunki płatności:
Przelew - 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu.
Kontakt:VII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Zielińska - 48 618 59 22.
Numer dokumentu:RGK.271.11.R.2020.SZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: