Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19473901 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Budowa chodnika
Organizator:Gmina Sienno
Adres: ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. lipski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (048)37 86 018, fax. (48) 37 86 134
Opis:Budowa chodnika w Siennie od ul. Rynek do wiaty rowerowej

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z rozbiórką i budową chodnika w Siennie.

Zakres prac obejmie:
? rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych - 72 m2,
? rozbiórkę istniejących obrzeży -96 mb,
? korytowanie
? wykonanie podbudowy grubości 30cm z kruszywa łamanego - ok. 107 m2,
? ułożenie nowych obrzeży na podsypce cementowo - piaskowej - 126 mb,
? ułożenie kostki brukowej gr 8 cm. na podsypce cementowo- piaskowej - 107 m2.
? ułożenie kostki brukowej gr 6 cm. na podsypce cementowo- piaskowej - 78 m2.
Nawierzchnię należy wykonać z czerwonej kostki brukowej we wzorze behaton.
Pomiary mogą być w niewielkim stopniu niedokładne, a oferent powinien sam dokonać ich weryfikacji przed złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych nie objętych zakresem prac koniecznych do uwzględnienia tj.: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu po pracach oraz prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza - zał. Nr 1 i złożyć lub przesłać na adres: Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno, pok. Nr 6 (sekretariat) lub osobiście w terminie do dnia 06.07.2020 r. .
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty faksem na nr 48 37 86 134.
Termin składania:2020-07-06
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia: 15.10.2020r.
Wymagania:Na wykonane roboty wykonawca udzieli min. 3 letniej gwarancji.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1. Zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy np. konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu robót.
2. Z powodu tzw. siły wyższej.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego.
2. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie poszczególnych zadań oraz za całości przedmiotu zamówienia.
3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty materiałów i usług związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
V. Kryteria wyboru oferty
- Kryteria oceny ofert: cena 100 %
W kryterium ,,cena" Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.
Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom,
Cmin
C= x 100 pkt
Cb
gdzie:
C- ilość punktów, Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, Cb - cena badanej oferty.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
VII. Informacje o formalnościach

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.
2) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.
7) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:8) Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 3786018 w.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: