Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej
Organizator:Sun Power & Familly Sp. z o.o
Adres: Parsęcko 98B, 78-400 Parsęcko
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:604 223 360
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25810
Opis:Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Parsęcku

Opis
Uwaga poniżej podajemy skrócony opis - pełną informację podajemy w " Zał. 1 SIWZ " oraz w pozostałych załącznikach.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest kompleksowa budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 938,6 kWp, zgodnie z projektem pn: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Parsęcku", zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (konkurs nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20, numer wniosku RPZP.02.10.00-32-C149/20).
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń oraz kompleksowe wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 938,6 kWp zgodnie z treścią poniższego zapytania ofertowego oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 844/2019/2020 z dnia 02-01-2020 r.
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę nr 844/2019/2020 z dnia 02-01-2020 r (stanowiące Załącznik numer 8 do niniejszego Zapytania Ofertowego). Pozwolenie na budowę stało się ostateczne w dniu 14-01-2020 r.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje kompleksowe wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 938,6 kWp zgodnie z Projektem Budowlanym ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 938,6kW" (Projekt Budowlany udostępniony jest jako Załącznik numer 9 do niniejszego Zapytania Ofertowego).
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych - oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy opisane w ,,przedmiocie zamówienia" oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.
Zamawiający udostępnia plan trasy elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15kV relacji projektowana stacja nn/SN PV istniejący słup SN linii napowietrznej SN-15kV własności ENERGA Operator (granica eksploatacji) [załącznik 11 do zapytania]. Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę w danym zakresie, gdyż planuje dokonać zgłoszenia budowy na podstawie art. 29 PB.
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca wykona przedmiot umowy, z usunięciem usterek i wad, w terminie nie później niż do dnia 30-07-2021 r.
Harmonogram zamówienia:
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia 19-02-2021 r.;
2. termin rozpoczęcia robót budowlanych - w uzgodnieniu z Zamawiającym, jednakże nie później niż 26-02-2021 r.;
3. planowany termin wykonania robót budowlanych oraz montaż instalacji - w terminie do dnia 30-06-2021 r.;
4. planowany termin wykonania przyłącza elektrycznego, usunięcia ewentualnych usterek i wad, dokonania skutecznego rozruchu elektrowni za wyjątkiem uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagane) - w terminie (nie później niż) do dnia 30-07-2021 r.
Terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie ono wymagane) nie wlicza się do terminu wymienionego powyżej i należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie zgodnie z terminami określonymi w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Dodatkowe szczegóły w załączonej dokumentacji.

Okres gwarancji
Podany w opisie poszczególnych pozycji zamówienia w SIWZ (zał. 1.)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-28
Termin składania:2021-01-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
szczecinecki
Gmina
Szczecinek
Miejscowość
Parsęcko
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap I budowy elektrowni fotowoltaicznej w Parsęcku - etap kończący się dostarczeniem i montażem modułów fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych (potwierdzony odpowiednim protokołem, zgodnie ze wzorem umowy)
Etap 2
Koniec realizacji
2021-07-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Etap II budowy elektrowni fotowoltaicznej w Parsęcku - etap kończący się odbiorem końcowym kompletnego Przedmiotu Zamówienia (potwierdzony odpowiednim protokołem, zgodnie ze wzorem umowy)
Wadium:60.000,00 PLN
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPZP.02.10.00-32-C149/20 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Parsęcku
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do ogłoszenia:
1. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających), w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Wynagrodzenia Umownego, o ile te roboty dodatkowe będą przedmiotowo zgodne z Przedmiotem Umowy.
2. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy robót dodatkowych (zamówień dodatkowych), nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy i nieprzekraczających 50% wartości Wynagrodzenia Umownego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, stany epidemii lub pandemii oraz inne, na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca:
a) wykonał jako Główny Wykonawca elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż moc 938,6 kWp.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Wykazie robót budowlanych (Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego). Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie miał prawo do żądania przedstawienia referencji / potwierdzenia wykonania prac wykazanych przez Wykonawcę w Wykazie robót budowlanych.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym:
1) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami UDT.
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w zamówieniu:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę (według wzoru załącznik 4 do zapytania ofertowego) oraz w przypadku wybrania oferty do realizacji złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dotyczącego:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej konsorcjum ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych).
3) Przedłoży zabezpieczenie w ramach zabezpieczenia dobrego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi - Zamawiający w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w formie: - pieniądza (kaucja ), lub - gwarancji bankowej lub - gwarancji ubezpieczeniowej .
Zamawiający na każdym etapie postępowania wymaga od Wykonawcy innego zabezpieczenia dobrego wykonania robót i ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
Zamawiający przewiduje dwa okresy realizacji kontraktu i ich odrębnego zabezpieczenia przez Wykonawcę :
a) okres I - obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez Wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych; na tym etapie zamawiający dopuszcza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: - pieniądza (kaucja), lub - gwarancji bankowej lub - gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Dopuszczane jest wnoszenie różnych zabezpieczeń np. kaucji i gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z zachowanie wymagalnej wysokości zabezpieczenia.
Zakończenie "zwolnienie" gwarancji etapu I następuje z chwilą podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego (protokołu odbioru).
b) okres II - okres po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę kontraktu, w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Na tym etapie zamawiający wymaga zabezpieczenia w formie: - pieniądza (kaucji gwarancyjnej) lub gwarancji bankowej lub - gwarancji ubezpieczeniowej, do wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tym, że 70% ustalonej wartości kaucji pozostaje u zamawiającego do 3 lat od daty zakończenia realizacji umowy, 30% ustalonej wartości zabezpieczenia wymagana będzie do 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 60.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 13 1240 3712 1111 0010 9055 4785 z dopiskiem: ,,Wadium do zapytania ofertowego z dnia 13-01-2021 r. - budowa farmy fotowoltaicznej"
Do oferty należy dołączyć kopię dokonania przelewu poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę składającego ofertę.
4. Wadium w innych dopuszczonych formach (formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) należy dołączyć do Oferty.
5. Zwrot wadium dla wybranego Wykonawcy nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. W przypadku nie podpisania umowy nie wynikającego z winy Wykonawcy, zwrot Wadium nastąpi w ciągu 14 dni od podjęcia informacji o braku możliwości podpisania umowy. Zwrot wadium dla pozostałych oferentów (oferty nie wygrywające) nastąpi w terminie do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Zwrot wadium nastąpi na konto, z którego wadium zostało wniesione.
6. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 14 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełniony wykaz robót budowlanych , stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
5. Wypełniony Harmonogram rzeczowo - finansowy, stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
6. Wypełnione Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.
7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia Wadium w formie kopii dokonania przelewu poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę składającego ofertę lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
o Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
o Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
o Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
o Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
o Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
o Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
o Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału (w przypadku oferty przesyłanej drogą elektroniczną e-mail lub poprzez Bazę Konkurencyjności - odpowiednio skan przedmiotowych dokumentów). Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku oferty przesyłanej drogą elektroniczną e-mail lub poprzez Bazę Konkurencyjności - odpowiednio skan przedmiotowych dokumentów).
o Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
o Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
o Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
o Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem ,,ZMIANA".
o Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia - według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem ,,WYCOFANE".
o Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
o Oferty oznaczone napisem ,,ZMIENIONE" będą otwierane w pierwszej kolejności.
o Oferty wycofane nie będą otwierane.
Pytania dotyczące treści przedmiotowego zapytania ofertowego należy wysyłać na adres e-mail mroko1970@gmail.com (z tytułem ,,pytanie do zapytania ofertowego - farma fotowoltaiczna"), najpóźniej do dnia 25-01-2021 r. Odpowiedzi na pytania wysyłane będą na adres e-mail, z którego pytanie zostało zadane, oraz zostaną zamieszczone na stronie zapytania ofertowego w dziale ,,Pytania i wyjaśnienia", w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania pytania.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty składać można od dnia następującego po dacie upublicznienia - dacie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (to jest, od dnia 14-01-2021 r.).
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-01-2021 r. (Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego).
Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
Sun Power & Familly Sp. z o.o., Parsęcko 98B, kod pocztowy 78-400 Szczecinek
(a) poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
(b) osobiście, w formie papierowej, pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
(c) pocztą/kurierem, w formie papierowej, na adres do korespondencji, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
(d) na adres e-mail Zamawiającego: mroko1970@gmail.com
Oferta składana poprzez Bazę konkurencyjności musi zostać złożona w formie skanu oferty papierowej, podpisanej na każdej stronie (parafka) i ponumerowanej.
Oferta składana osobiście lub pocztą/kurierem musi być złożona w formie papierowej, podpisana na każdej stronie (parafka), ponumerowana i trwale spięta, w kopercie z dopiskiem ,,Oferta - budowa farmy fotowoltaicznej".
Oferta składana na wskazany adres e-mail Zamawiającego musi zostać złożona w formie skanu oferty papierowej, podpisanej na każdej stronie (parafka) i ponumerowanej. W temacie e-mail'a należy wpisać ,,Oferta - budowa farmy fotowoltaicznej".
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-13
Data ostatniej zmiany
2021-01-13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 - Cena oferowana
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C= ( Cn/Cb)x 70 punktów
Gdzie C- liczba przyznanych punktów rozpatrywanej ofercie, Cn - łączna cena netto najtańszej oferty, Cb- łączna cena netto badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin
Zamawiający przyzna za każdy dzień skrócenia terminu realizacji prac 1 punkt, lecz nie więcej niż 15 punktów łącznie [dotyczy terminu wykonania przyłącza elektrycznego, usunięcia usterek i wad wykonanych robót budowlanych i zamontowanej instalacji, a także dokonania skutecznego rozruchu].
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 3 - Czas reakcji na awarię
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. czas dojazdu od powiadomienia (w formie pisemnej, e-mail bądź telefonicznej) o awarii:
do 72 godz. - 0 pkt.
do 48 godz. - 5 pkt.
do 24 godz. - 10 pkt.
do 16 godz. - 15 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Roland Mroczek
tel.: 604 223 360
e-mail: mroko1970@gmail.com
Kod CPV:09331200-0, 09332000-5, 45000000-7, 45231000-5, 45232221-7, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45315300-1
Numer dokumentu:2021-13949-25810
Źródło: Internet i własne
Załączniki: