Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18492293 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg dialog techniczny - Polska
Data dodania oferty:2019-12-11
Przedmiot ogłoszenia:Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia
Organizator:Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 786 09 70.
E-mail:
Opis:"Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego"
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
2. Celem dialogu technicznego jest:
a. uzyskanie informacji od potencjalnych Wykonawców o kierunkach zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych celem obniżenia kosztów budowy w stosunku do ofert uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane których przedmiotem było o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą "Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" SISK.Z.21.2019 przed ewentualnie ponownym ogłoszeniem zamówienia.
b. poinformowanie o preferencjach Zamawiającego oraz uzyskania od Wykonawców informacji, które należy uwzględnić w dokumentacji przetargowej.
3. Dokumentacja projektowa jest dostępna pod adresem
a. https://www.dropbox.com/sh/zpb3s555eahfou4/AADrC0YI6xTPDwr2L_RMCgSG a?dl=0
b. http://www.dropbox.com/sh/39z828tc4xetfgh/AADqs6qwRx77N7nl7ij-3Kipa7dN0
4. SIWZ oraz projektowana umowa jest dostępna pod adresem http://www.bip.sisk-siechnice.pl/sisk-z-17-2019-budowa-gminnego-osrodka-zdrowia-w-siechnica ch-w-standardzie-budvnku-pasvwneao/75
1
5. dokumentacja postępowania SISK.Z. 17.2019. znajduje się na stronie http://www.bip.sisk-siechnice.pl/ zakładka SISK.Z.17.2019 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego.
6. Zamawiający zastrzega, aktualizację przedmiotu dialogu technicznego w toku dialogu.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Zgłoszenia można składać:
a. osobiście, w biurze Zamawiającego;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sisk-siechnice.pl.
3. Zamawiający wyznacza termin składania zgłoszeń do dnia 16 grudnia 2019 r.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Dialogu technicznego podmiotów, które złożą zgłoszenie po wyznaczonym terminie.
Termin składania:2019-12-16
Wymagania:V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
2. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie e-maili oraz spotkań z których będą sporządzane notatki i protokoły.
3. W celu zachowania konkurencji, informacje przekazywane uczestnikom Dialogu będą przekazywane wyłącznie w sposób udokumentowany i zostaną upublicznione na etapie postępowania w przedmiocie udzjelenia zamówienia.
4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji jednoznacznie wskazał informacje, które nie mogą być udostępnione innym podmiotom.
5. Planuje się prowadzenie Dialogu do czasu poznania przez Zamawiającego wszystkich aspektów potrzebnych do dokonania opisu przedmiotu zamówienia, a także innych informacji pomocnych do wszczęcia postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia Dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Termin zakończenia Dialogu technicznego przewidywany jest na 10 stycznia 2020 r.
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu technicznym, składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym w Załączniku nr 1.
Kontakt:Osoba wyznaczona do kontaktu:
Imię i nazwisko: Wit Bensari, nr telefonu: 718890023. nr faks: 71 707 29 86. adres email: wit.bensari@sisk-siechnice.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
"SISK.Z.21.2019 ,,Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego" - dialog techniczny.
Numer dokumentu:SISK.Z.21.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: