Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-07
Przedmiot ogłoszenia:Budowa i przebudowa wodociągów
Organizator:Gmina Komańcza
Adres: Komańcza 166, 38-543 Komańcza
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. sanocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:/13/46-77-035
E-mail:
Opis:1.5.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7 marca 2023 r. ROBOTA BUDOWLANA zadanie p.n.: ,,Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: nie
4.1.5.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie w miejscowości Wisłok Wielki, Czystogarb sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej z rur PE: DN 110 mm o długości 4404 mb;
o DN 90 mm - 26 mb
o DN 75 mm - 2519 mb
o DN 50 mm 165 mb
o DN 32 mm - 56 mb
wraz z węzłami zasuw i 17 hydrantami, podwiertami horyzontalnymi z rur PE pod drogami i ciekami wodnymi o łącznej długości 676 mb.
2) budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych z rur PE:
o DN 50 mm -88 mb
o DN 40 mm - 9 mb
o DN 32 mm - 464 mb
wraz z podwiertami horyzontalnymi pod drogami z rur PE o średnicy 63mm i o długości 9 mb,
3) utwardzenie kostką brukową, wykonanie ogrodzenia oraz uzbrojenie studni głębinowej CZ-1, obejmujące dostawę i montaż pompy głębinowej, sterowania w miejscowości Czystogarb.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa,
b) Przedmiar robót,
c) Specyfikacja Techniczna
- stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.2.1.) Główny kod CPV:
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
4.2.2.) Zamówienie obejmuje opcje: nie
4.2.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do dnia 31 października 2023 r.
4.2.4.) Zamawiający przewiduje wznowienia: nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.3.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.4.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Rodzaj kryterium: inne
4.3.6.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.7.) Waga: 40,00
4.3.8.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: nie
Miejsce i termin składania ofert: SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.03.2023 r. godz. 9:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy. 38- 543 Komańcza 166, pok.nr 9 sekretariat.
Otwarcie ofert:8.3.) Termin otwarcia ofert: 21.03.2023r. o godz. 9:30 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Komańczy.
Termin składania:2023-03-21
Wymagania:SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie przetargowym.
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
,,Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb"
2.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: nie
2.5.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: nie
5.2.) Warunki udziału w postępowaniu: nie
5.3.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: tak
5.4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
nie dotyczy
5.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.6.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy
5.7.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: nie
6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie
6.3.) Zamawiający wymaga wadium: nie
6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie
6.5.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: nie
7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: tak
7.3.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w § 77 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
9.1.) Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
9.2.) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 9.1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte w druku załącznika nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Uwagi:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Komańcza, na której dostępna jest dokumentacja prowadzonego postępowania.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: nie
3.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: nie
3.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami:
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
3. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
3.6.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.7.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: nie
3.8.) Oferta - katalog elektroniczny: nie dotyczy
3.9.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.10.) RODO (obowiązek informacyjny):
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@komancza.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Numer dokumentu:Wp.271.3.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: