Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Budowa instalacji fotowoltaicznej
Organizator:Holstar Sp. z o.o.
Adres: Pęzino 85B, 73-131 Pęzino.
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. stargardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:91-3910207 wew. 17
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.10/2018 przedmiotem Którego jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,9kWp
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,9kWp usytuowanych na dachu budynku hali produkcyjnej w Pęzinie, na terenie działek: 258/3 i 258/7 (obręb ewidencyjny: 0017 Pęzino) Gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.
Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje:
1. wykonanie robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci,
2. uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
3. przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.
W celu prawidłowego oszacowania wartości Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
1) Panele fotowoltaiczne
a. panel monokrystalicznyo mocy 300Wp, składający się z 60 ogniw fotowoltaicznych;
b. panele powinny mieć co najmniej 35 mm grubości;
c. minimalna liniowa gwarancja mocy 25 lat;
d. minimalna wydajność paneli (60 ogniw) musi wynosić co najmniej 18,3 %;
e. wymagana technologia chroniącą przed efektem hot - spot;
f. wymagane oznaczenie PV Cycle gwarantujące recycling paneli;
g. wymagane wykonanie w technologii PERC;
h. wymagana deklaracja producenta paneli o możliwości montażu paneli w pionie i poziomie;
i. wymagana jest gwarancja producenta, na co najmniej 15 lat;
j. wymagana deklaracja producenta paneli, o pokrywaniu kosztów transportu, materiału i robocizny w okresie gwarancji;
2) Inwertery
a. inwerter fotowoltaiczny o mocy co najmniej 36 kW - dostosowany do zakładanych parametrów instalacji;
b. urządzenia muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny WIFI;
c. wymagane jest, aby do monitoringu produkcji energii elektrycznej z instalacji była przygotowana aplikacja na smartfony;
d. wymagane posiadanie co najmniej 2 MPPT;
e. wymagana jest gwarancja producenta na co najmniej 10 lat;
3) System montażowy
a. wymagany system montażowy na dach skośny;
b. wymagany system montażowy wykonany z elementów nierdzewnych;
c. wymagane obciążenie na 1 m2 nie przekraczające 20 kg;
d. wymagana gwarancja na produkt co najmniej 10 lat;
e. wymagana deklaracja producenta systemu montażowego dotycząca obciążeń wiatrem i śniegiem potwierdzająca możliwość montażu w określonej lokalizacji;
f. wymagana deklaracja producenta systemu montażowego o dopuszczeniu zastosowanych paneli do montażu na wybranym przez oferenta systemie montażowym;
Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt instalacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty;
Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby zgodne z Prawem Budowlanym. Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje zapytanie ofertowe lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,9kWp usytuowanych na dachu budynku hali produkcyjnej w Pęzinie, na terenie działek: 258/3 i 258/7 (obręb ewidencyjny: 0017 Pęzino) Gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,9kWp usytuowanych na dachu budynku hali produkcyjnej w Pęzinie, na terenie działek: 258/3 i 258/7 (obręb ewidencyjny: 0017 Pęzino) Gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 08.06.2018 r.,do godz. 9:00. w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. sekretariat Holstar Sp. z o.o., Pęzino 85B, 73-131 Pęzino. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Oferty jak i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2018r. o godz. 09:30w siedzibie Zamawiającego tj.tj. Holstar Sp. z o.o., Pęzino 85B, 73-131 Pęzino.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
agnieszka.k@holstar.pl
Termin składania:2018-06-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Pęzino
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2018 r.W uzasadnionych przypadkach określonych w punkcie 9 niniejszego zapytania ofertowego termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.
Wadium:5.000,00 zł
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
o ważny certyfikat uprawniający do montażu wybranych systemów montażowych wydany przez producenta zaproponowanego w ofercie systemu;
o ważny certyfikat uprawniający do montażu wybranych paneli fotowoltaicznych wydany przez producenta zaproponowanych w ofercie paneli fotowoltaicznych;
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 kompletne instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 39 kW na dachach budynków (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane) z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
o co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, z udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia przynajmniej 3 robót instalacji fotowoltaicznych;
o co najmniej czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wzór wykazu osób jakimi dysponuje Wykonawca stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności wraz z odpowiedzialnością za produkty i szkody powstałe po wykonaniu usługi na kwotę min. 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Dodatkowe warunki
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A., rachunek bankowy nr 26 1050 1559 1000 0090 3090 9304 z dopiskiem wadium w postępowaniu na wybór wykonawcy na: ,,Budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Holstar Sp. z o.o. w Pęzinie"
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca może złożyć jako załącznik do oferty w formie kopii dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.
5. Warunki i termin płatności: 100% płatne w terminie 30 dni na podstawie faktury wystawionej w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty potwierdzający spełnienie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, w tym np. karty katalogowe;
4) Wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robot;
5) Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
6) Deklaracje i certyfikaty potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz certyfikaty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;
7) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej;
8) Potwierdzenie dokonania wniesienia wadium.
Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę wraz z załącznikami w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Holstar Sp. z o.o., Pęzino 85B, 73-131 Pęzino; oferta na ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Holstar Sp. z o.o. w Pęzinie " oraz ,,nie otwierać przed 08.05.2018r. godz. 09:30" - nazwa i adres Wykonawcy;
Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany powyżej lub zostanie złożona w innym miejscu niż wyznaczone, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowy wpływ oferty lub jej przypadkowe otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Sposób dokonywania oceny:
1) Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PC = (CN/CR) x100 x 40%, gdzie:
PC - liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
CN - najniższa zaoferowana cena
CR - cena z rozpatrywanej oferty
40 - waga kryterium
Cena musi być wyrażona w PLN (w złotych). Cena obejmuje wszelkie wydatki jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, terminowej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: wszystkie wydatki związane z wybudowaniem instalacji, nabyciem urządzeń, montażem i uruchomieniem tj. w szczególności urządzenia, materiały, narzędzia, koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia; Niedoszacowanie ceny (tj. nie uwzględnienie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia) przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie.
2) Punkty w ramach kryterium: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) będą przyznawane wg następujących zasad:
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia awarii do momentu usunięcia usterki. Przez awarię rozumie się uszkodzenie elektryczne bądź mechaniczne paneli oraz innych urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.
Liczba punktów obliczona zostanie wg następującej formuły:
PCzUA= (CzN/CzR) x100 x 10%, gdzie:
PCzUA - liczba punktów w kryterium czas usunięcia awarii przyznanych rozpatrywanej ofercie
CzN - najkrótszy zaoferowany czas
CzR - czas usunięcia awarii z rozpatrywanej oferty
10 - waga kryterium
3) Punkty w ramach kryterium:Termin realizacji zamówienia (w dniach)
Termin realizacji zamówienia w dniach licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Sposób przyznawania punktów.:
Liczba punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
o Poniżej 14 dni- 10 pkt;
o 15 - 30 dni - 5 pkt;
o Powyżej 30 dni - 2 pkt.
Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć terminu 31.08.2018 r. - oferty z terminem dłuższym niż wskazany zostaną odrzucone;
4) Punkty w ramach kryterium: Posiadanie ważnego Certyfikatu PID wg normy IEC 62804-1:2015-08; Punkty zostaną przyznane Wykonawcom posiadającym Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą. Liczba punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
-Posiadanie certyfikatu - 10 pkt;
o Brak certyfikatu - 0 pkt;
5) Punkty w ramach kryterium: Posiadanie ważnego Certyfikatu Snailtrailfree (problemy z wilgotnością); Punkty zostaną przyznane Wykonawcom posiadającym Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą. Liczba punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
-Posiadanie certyfikatu - 10 pkt;
o Brak certyfikatu - 0 pkt;
6) Punkty w ramach kryterium: Posiadanie ważnego Certyfikatu Sand Abrasion (ważny dla regionów z kurzem, piaskiem i brudem); Punkty zostaną przyznane Wykonawcom posiadającym Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą. Liczba punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
-Posiadanie certyfikatu - 10 pkt;
o Brak certyfikatu - 0 pkt;
7) Punkty w ramach kryterium: Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne w latach. Liczba punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:
o Udzielony okres gwarancji na panele fotowoltaiczne co najmniej 20 lat - 5 pkt;
o Udzielony okres gwarancji na panele fotowoltaiczne co najmniej 25 lat - 10 pkt;
Wykluczenia
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty, które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Holstar Sp. z o.o.
Adres
Pęzino 85B
73-131 Pęzino
zachodniopomorskie , stargardzki
Numer telefonu
91 5613724
Fax
91 5613708
NIP
8541005415
Numer naboru
RPZP.02.10.00-IP.01-32-K02/17
Inne źródła finansowania
Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Klimczewska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91-3910207 wew. 17
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:4726, 1/2.10/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: