Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Budowa mini boiska
Organizator:Urząd Gminy Czosnów
Adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. nowodworski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.22 785 02 01 w. 173, 22 785 02 01 w. 173
E-mail:
Opis:budowa mini boiska
do gry w koszykówkę w Palmirach.
I. Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do gry w koszykówkę w Palmirach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia do dnia 11.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, sekretariat (II piętro) lub na e-mail: przetargi@czosnow.pl,
Termin składania:2019-09-11
Miejsce i termin realizacji:1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.10.2019 r.
Wymagania:2. warunki rozliczenia i płatności:
- Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do ofert:
1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.

IV. Kryteria oceny oferty cenowej:
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.
Kontakt:VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
p. Maciej Kiełczewski - 22 785 02 01 w. 173
Źródło: Internet i własne
Załączniki: