Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody
Organizator:Urząd Miejski w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 879 7979, 85 874 2217, fax: 85 869 6209
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając w imieniu Miasta Białystok
zapraszam
do złożenia ofert
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody ,,Las Zwierzyniecki"
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej opracowanej przez Usługi Projektowe - Lech Żendzian z Białegostoku - załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.
1.2. Wykonawca po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych, na terenie inwestycji,
w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, ma obowiązek zamontować 1 tablicę informacyjną o zrealizowaniu zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020;
Tablica informacyjna
Dwustronna trwała tablica, wykonana z materiału wodoodpornego, powleczonego
w kolorze ciemnego brązu, o wym. 50 cm (pionowo) x 70 cm (poziomo). Na tablicy ma być przyklejona nalepka wodoodporna o wym. 45 cm (pionowo) x 65 cm (poziomo)
w kolorze żółtym (litery czarne), o treści według projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Tablica winna zawierać następujące informacje: nazwę projektu, liczbę głosów, które otrzymał projekt, wartość projektu, kategorie projektu oraz zapis o treści ,,Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020". Wzór naklejki na tablicę Zamawiający dostarczy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, po zrealizowaniu wszystkich robót.
1.3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca winien przestrzegać zasad
udostępniania lasów określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 j.t.).

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane z zachowaniem warunków zawartych w decyzji DZP-WP.6205.75.2020.AL wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 24.07.2020 r., zezwalającej na odstępstwo od zakazów
(w załączeniu), ponadto Zamawiający zwraca szczególną uwagę na kwestię zakazów ujętych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres din@um.bialystok.pl do dnia
09.10.2020 r. do godz. 13:00
Termin składania:2020-10-09
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia do dnia 10 grudnia 2020 r.
Wymagania:2. Opis wymagań:
Zamawiający wymaga aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia, do pełnienia funkcji kierownika budowy, osobę posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
4. Kryterium wyboru: cena - 100 %
1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto;
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych;
3) w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
na podstawie kryterium wyboru.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
6. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto (stanowiącą wynagrodzenie wykonawcy)
za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniającą należny podatek VAT -
na lub zgodnie z formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz zestawieniem kosztów zadania - załącznikiem nr 1A do ogłoszenia o zamówieniu
i uproszczony kosztorys ofertowy na lub zgodnie z kosztorysem ofertowym - załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, dołączony do oferty. Opis poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego musi być identyczny z tymi jakie są w zamieszczonym przedmiarze, chyba że zmiana wynika z udzielonych odpowiedzi. Jednocześnie zamawiający prosi o podanie czynników cenotwórczych, zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu (stawka roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).

Ceny jednostkowe oraz wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu należy podać po matematycznym zaokrągleniu (tj. 5 i powyżej 5 - w górę; poniżej 5 - w dół) do dwóch miejsc po przecinku.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu lub jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
z zastrzeżeniem pkt 10.
10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych
dokumentów podmiotowych, wezwie do ich uzupełnienia.
11. Zamawiający poprawi w treści oferty:
a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 14.
13. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną
i zamieści informację na stronie internetowej.
14. W uzasadnionych okolicznościach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
Uwagi:15. Inne postanowienia:
Informacje o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego RODO, informuję, że:
1) administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;
4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane
na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności
dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana - w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
lub odrzucenie jego oferty;
9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Kontakt:8. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Anna Trojanowska, pok. 121 A,
tel. 85 879 74 03, e- mail: din@um.bialystok.pl.
Kod CPV:45221113-7
Numer dokumentu:DIN-II.271.27.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: