Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14315230 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Budowa odcinka drogi
Organizator:Miasto Będzin
Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 267 91 64
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: ,,Budowa odcinka nr 1
drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie".
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka nr 1 drogi wewnętrznej o długości ok. 87m
stanowiącej dojazd do zespołu parkingów, który usytuowany jest na osiedlu Ksawera w Będzinie,
poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego, dokumentacja projektowa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.).
Miejsce i termin składania ofert: .MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę (skan dokumentów) należy przesłać e-mailem na adres: inwestycje@um.bedzin.pl,
lub należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie
Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie , Wydział Rozwoju Miasta, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20.
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2017 r. godz. 12:00.
Termin składania:2017-10-31
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:
1.1) Wymaga się wykazania wykonania jednej roboty o minimalnej wartości brutto 50.000,00 zł.
Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
uznaje się roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu dróg .
1.2) Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesiętnego.
3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja
ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić
wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia pn.: ,,Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera
w Będzinie".
Wyceniając robotę budowlaną, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz dokumentacji
projektowej, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, zastosowanych
materiałów i urządzeń. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami
Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego.
Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w musi pokrywać wszelkie koszty wykonania robót, jak również
m.in.koszty:
Ceny podane przez Wykonawcę w Tabeli rozliczeniowej muszą pokrywać wszelkie koszty wykonania
robót, jak również m.in. koszty:
-wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,
-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,
-dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie
koszty z tym związane,
-sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren budowy i utrzymaniem,
-wszelkich robót tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane,
- wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
- koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkie roboty
przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe,
- koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty ewentualnego zainstalowania
liczników zużycia wody i energii oraz koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,
- koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,
- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym
pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów inwentaryzacji,
w tym inwentaryzacji i map geodezyjnych wraz z naniesieniem na mapy zasobów geodezyjnych itp.
(protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym),
- koszty zapewnienia odpowiedniej, bezpiecznej organizacji robót,
- koszty związane z dokonaniem odbiorów z gestorami sieci instalacji i urządzeń, zlecenie i koszty
nadzoru technicznego ze strony w szczególności dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego
uzbrojenia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszty przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, obiektów, terenów przyległych
i dróg dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania,
- koszty uporządkowania terenu po robotach budowlanych,
- koszty uzyskania pozwoleń, zgód, uzgodnień itp. od innych podmiotów, w tym od organów
administracji publicznej oraz opłaty uiszczane na rzecz innych podmiotów, w tym na rzecz organów
administracji,
- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie
konieczne w toku realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.
Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Roboty winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego i poleceniami inspektora. Tylko tak wykonane roboty będą odbierane. Cena
ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania robót niezależnie od
tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.
Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter
pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością
i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu
zamówienia.
-koszty uzyskania pozwoleń, zgód, uzgodnień,

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
zaoferuje najniższą cenę.
W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.
Kontakt:Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania:
Mirosław Leśniewski
Wydział Rozwoju Miasta - Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 91 64
mail: inwestycje@um.bedzin.pl
Monika Krzyżyk
Wydział Rozwoju Miasta - Referat Inwestycji
tel. kontaktowy: 32 267 92 23
mail: inwestycje@um.bedzin.pl
Numer dokumentu:WRM-RI.7013.30.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: