Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Budowa osiedla zespołu trzech budynków
Organizator:Agencja Rozwoju Nysy
Adres: ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax + 48 77 448 14 91
Opis:Przedmiot zamówienia :
..Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Franciszkańskiej w Nysie dz. nr 15/1, 15/2. 15/3. 65/1, 65/2.
65/3, 65/4, 65/5,65/6. "
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Budowa zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym w szczególności przyłączy i sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ulicznego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie.
Budynki zaprojektowano w układzie trzech bloków czterokondygnacyjnych. Projektowane obiekty spełniają wymogi wynikające z art.5
ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2018 r. o godz. 9;30.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2018 r. o godz. 10;00 w siedzibie ARN Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa. pok. nr 103.
Termin składania:2018-03-01
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od podpisania umowy.
Wadium:100 000.00 zł.
Wymagania:O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa, spełniające wymagania
określone w Regulaminie o udzieleniu zamówienia oraz Warunkach ofertowych.
Okres związania ofertą: 30 dni
Wadium: wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 100 000.00 zł.
Kryteria oceny: Cena - 80%
Okres dodatkowej gwarancji - 10%
Termin realizacji - 10%
odpowiedzi na te pytania na minimum 2 dni przed otwarciem ofert.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Umowa z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, po podjęciu decyzji o wyborze oferty przez właściwy organ Zamawiającego.
Oferent którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przed jej podpisaniem.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją zapisów Regulaminu o udzieleniu zamówienia oraz
Warunków ofertowych
Termin składania zapytań w przedmiocie zamówienia upływa w dniu 22.02.2018 r., Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. udzieli
odpowiedzi na te pytania na minimum 2 dni przed otwarciem ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: