Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-17
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia drogowego
Organizator:Urząd Gminy Grabowo
Adres: Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
Województwo / powiat: podlaskie, pow. kolneński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 86 2790021 wew. 35
E-mail:
Opis:Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Stawowej i części ul. Wincentego Witosa w
Grabowie na dz.nr 131; 488; 573/7; 630; 628/2.
Określenie przedmiotu zamówienia:
a) budowa kablowej linii oświetlenia drogowego dł. dl. 406/496 m,
b) dobór słupów i opraw - szt. 12
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowa informację oraz wgląd w archiwalną dokumentację dotyczącą przedmiotu
zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Gminy Grabowo,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego l,pok. nr 11, telefonicznie pod numerem tel.86 2790021 wew. 35 lub
drogą elektroniczną.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1,
pokój nr 11 osobiście, pocztą, faxem na numer 86 2790021 wew. 32 lub e-mailem na adres:
sekretariat@grabowo.pl
Termin składania ofert upływa dnia 21 wrzesień 2018 r.
W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą zamknięta koperta zawierająca dokumenty
oferenta powinna być oznaczona nazwą: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Stawowe)
i części ul. Wincentego Witosa w Grabowie na dz.nr 131; 488; 573/7; 630; 628/2. "
Termin składania:2018-09-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 9 listopada 2018 roku.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
złożą wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz oferty stanowiącej załącznik do zaproszenia,
Inne dokumenty: Uprawnienia budowlane branży elektrycznej kierownika budowy
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującym kryteriami:
- najniższa cena
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marek Cwalina
Numer dokumentu:ZW.7013.4.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: