Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia drogowego
Organizator:Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (061) 8959200, fax: 8146-118
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Sprawa: Budowa oświetlenia drogowego w Ul. Nowina w m. Baranowo.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia drogowego w Ul. Nowina w m. Baranowo.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Ul. Poznańska 115, 62 - 080 Tarnowo Podgórne w Biurze Obsługi Klienta.
Termin złożenia oferty: 16.04.2021 r. do godz. 13:00.
Forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,WID. Nie otwierać przed 16.04.2021 r., godz. 13:00 - Budowa oświetlenia drogowego w Ul. Nowina w m. Baranowo." Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania oraz dołączyć kosztorysy ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Termin składania:2021-04-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 31.05.2021 r.
Wymagania:Ofertę proszę przygotować na podstawie załączonych dokumentów, przeprowadzonej wizji w terenie oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Kryterium oceny ofert: cena.
UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwości dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po złożeniu i otwarciu ofert.
Warunki płatności: Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru.
Dodatkowa informacja: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Kontakt:Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Piotr Stefaniak
email: wid@tarnowo-podgorne.pl
Numer dokumentu:WID.7013.2.5.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: